Study Tour October 2019

โครงการเยาวชน YES เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและทัศนศึกษานี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาในประเทศต่างๆ ในระดับสากล โดยเยาวชนสมทบทุนเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการ เยาวชนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านในแต่ละประเทศ ซึ่งเยาวชนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนเยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น      โดยเยาวชนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้าระหว่างจันทร์ – ศุกร์ การเรียนจะเป็นกลุ่มปิด (Close Group) เฉพาะนักเรียนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถเลือกชั้นเรียนกับนักเรียนนานาชาติ (Mixed Group) ตามระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ณ สถาบันการศึกษาที่ทางโครงการได้คัดสรรมาอย่างดี สำหรับช่วงบ่ายหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เยาวชนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติต่างๆ และ/หรือร่วมทัศนศึกษา ท่องเที่ยวตามแต่โปรแกรมของแต่ละประเทศ พร้อมกันนี้เยาวชนจะมีคุณครูไทย ผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาคอยดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ

Read More

นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 27/34 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้…

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) รับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 27 /34ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2562-2563) จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (สมทบ) รุ่น 34 สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองจะต้องสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการสมัครบัดนี้ – 18 มิถุนายน 2562สอบทั่วไทย วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. คุณสมบัติ  กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ระเบียบการรับสมัคร  สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES2019 สอบเพื่อเข้าร่วมโครงการระยะสั้น (ตุลาคม) วิธีการสมัคร  สมัครออนไลน์ ที่นี่… ดาว์นโหลดใบสมัคร

Read More

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่น 26/33 (โควต้าพิเศษ) ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หรือออสเตรลีย โดยเยาวชนสมทบทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านและเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้เยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อนึ่งการที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา (Native speakers) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง-พูด การอ่าน-เขียน อีกทั้งยังฝึกให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ลักษณะของโครงการ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 6 – 12 สัปดาห์ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับโฮสเสตย์ และเรียนในโรงเรียนของท้องถิ่นนั้นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการทุนสมทบ เยาวชนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ […]

Read More

มีข่าวดีมาบอกจ้า!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES มีการเปลี่ยนแปลงทุนส่วนลดเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ สามารถ เข้าร่วมโครงการ

ประเทศเปิดรับเข้าร่วมโครงการ รุ่น 32 (ทุนสมทบ)กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ: USA กลุ่ม 1 (วีซ่า J-1 แลกเปลี่ยน), USA กลุ่ม 2 (วีซ่า F-1 แลกเปลี่ยน), USA กลุ่ม 3 (วีซ่า F-1 ศึกษาต่อ), New Zealand (Full Fee เลือกโรงเรียนได้), South Africa (Johannesburg, Cape Town)กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาประจำชาติ: China (หอพัก), Mexico, Portugal, Brazil, Spain, France, Italyระยะเวลาโครงการ: 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8-10 เดือน) เดินทางเดือนเมษายน, กรกฎาคม-ตุลาคม 2562 (แล้วแต่ประเทศ)

Read More

มาแล้วๆๆๆ ซัมเมอร์ 4 สัปดาห์ (เมษายน 2562) ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ สมัครเลยไม่ต้องสอบ !!!

ไปเรียนอังกฤษที่อังกฤษกันดีกว่า !!!โครงการเยาวชนเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น YES รุ่นที่ 9ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 27 เม.ย. 62รับนร. 12-24 ปี ค่าใช้จ่าย 129,800 บาทราคาเดียวไม่มีหมกเม็ดสมัครบัดนี้ – 20 มค.62 รับจำนวนจำกัด**เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่ม 14,800 บาท**…ดาวน์โหลดใบสมัครเลือก โครงการระยะสัน ประเทศอังกฤษ 31 มีนา – 24 เมษา 2562″……สมัครออนไลน์ เลือก “Summer Course”…

Read More

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 33 (สมทบ) สมัครและสอบทุกเสาร์ ทราบผลสอบทันที เลือกประเทศได้เลยยย

#ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับYESนะคะคุณสมบัติ 1. นักเรียนชั้น ม.3 – 5 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป 2. อายุ 15 – 18.6 ปี ณ วันที่ยื่นวีซ่า / เดินทาง (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)ตารางสอบสมทบเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน รุ่น 33 ณ สำนักงาน YES ถ.คลองลำเจียก กรุงเทพฯ หรือสัมภาษณ์ทาง Line เท่านั้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 11.30 น. 9 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 11.30 น. 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 11.30 น. *สมัครและสอบในวันเดียวกันได้ ทราบผลสอบทันที สอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ […]

Read More

เรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ กับ THE ENGLISH STUDIO

ภาษาอังกฤษ..ใครว่าไม่สำคัญ พบเจ้าหน้าที่จากสถาบัน The English Studio, London, UK วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.30 – 16.00 น. ณ อาคารยุวทูต YES รับสิทธิพิเศษ!! สมัครเรียนภาษาในงานลดทันที 5% เฉพาะค่าเรียน สำรองที่นั่งโทร. 02 508 0099, 081 638 9706, 089 685 0944 หรืออีเมล์มาที่ info@yesthailand.org

Read More