Skip to content

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หรือออสเตรลีย โดยเยาวชนสมทบทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านและเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้เยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆ ได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน / ทราบผลสอบทันที
 • ชำระค่าลงทะเบียน 25,500 บาท / จัดทำเอกสาร
 • รอการตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารวีซ่าและทำวีซ่า
 • เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนที่เลือก

อีเมล์ขอระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@yesthailand.org

คุณสมบัติผู้สมคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
 • อายุ 15 -18 ปี 9 เดือนในวันเดินทาง
 • มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี
 • มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ

 • 218,800 บาท

ค่าใช้จ่ายโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน…

 • รายละเอียดทุน YES
 • ประกาศรับสมัครภาคสมทบ
 • หลักเกณฑ์การเทียบชั้นเรียน
 • เข้าใจโครงการแลกเปลี่ยน
 • แบ่งปันความคิดโครงการแลกเปลี่ยน
 • ตัวอย่างข้อสอบ TYES