High School J1

bg-2019-2_03

 ประเทศที่เปิดให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

(1) สหรัฐอเมริกา (2) นิวซีแลนด ์ Full Fee (3) แอฟริกาใต้ (4) เยอรมัน (5) ฝรั่งเศส (6) จีน(7) ญี่ปุ่น (8) เดนมาร์ก (9) อิตาลี (10) ฟินแลนด์(11) นอร์เวย์ (12) สวีเดน (13) เชค (14) เอสโตเนีย (15) เม็กซิโก (16) โปรตุเกส(17) บราซิล (18) สวิสเซอร์แลนด์ (19) ออสเตรีย (20) สเปน (21) ไอร์แลนด์

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

  1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
  2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
  3. มีอายุ 15 ปีในวันที่ยื่นวีซ่า/เดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันเดินทางของแต่ละประเทศ (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
  4. มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง – ดี
  5. กรณีเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถร่วมเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน ได้เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ เท่านั้น
  6. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  7. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม High School Exchange Program (HSEP)

โครงการ High School Exchange Program (โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน) สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ซึ่งศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 21 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้นๆ ทำให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนจะได้วีซ่าแลกเปลี่ยน (J-1) และอยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

img_01

หมายเหตุ:

  • กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 1.5 มากกว่า 3 รายวิชา นักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน แบบมีเงื่อนไข หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ได้เฉพาะ ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2, 3 แอฟริกาใต้ หรือ นิวซีแลนด์ เท่านั้น
  • นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

476total visits,72visits today