โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program
YES Application

* เลือกโครงการ  

    

* สนามสอบ  

    
** ชื่อสนามสอบที่ปรากฎเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอบให้กับนักเรียนจากภายนอกเท่านั้น /
นักเรียนสามารถสมัครตรงกับสนามสอบที่นักเรียนศึกษาอยู่
กรณีต้องการเลือกมากกว่า 1 โครงการให้ระบุเพิ่มในหมายเหตุ

   
      1. ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)
ชื่อ - นามสกุล :  
ชื่อเล่น :
ชื่อ - นามสกุล (Eng) :  
เพศ :
   ชาย หญิง
วัน-เดือน-ปี เกิด :   
สัญชาติ/ศาสนา :  
โทรศัพท์ :
- -
E-mail :
 
      2. ที่อยู่ปัจจุบัน / Current Address (ไม่ต้องมีคำนำหน้าเช่น ซอย 7 พิมพ์เฉพาะ 7 เท่านั้น)
บ้านเลขที่ :  
ซอย :  
ตำบล/แขวง :  
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
 
      3. ข้อมูลการศึกษา / Education Background (ณ วันสอบ 23 มิย. 2562)
สถานะการศึกษา :
   กำลังศึกษา จบการศึกษา
จังหวัด :
ระดับชั้น :  (ณ วันที่สมัคร)
เกรดเฉลี่ย :
 
      4. ครอบครัวหรือผู้ปกครอง / Family
บิดา :  
โทรศัพท์ (บิดา) : - -
มารดา :  
โทรศัพท์ (มารดา) : - -
 
      5. อื่น ๆ / Other
THA :
รู้จัก YES :
บันทึก/หมายเหตุ :
 

 
     
 

 

 Youth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org