English Version   
 

 


   สมัครเข้าร่วมโครงการ
   ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ
   ศูนย์ประสานงาน-สนามสอบทั่วไทย
   หลักเกณฑ์การเทียบชั้นเรียน
   เข้าใจโครงการแลกเปลี่ยน / FAQ
   แบ่งปันความคิด..โครงการแลกเปลี่ยน
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

   ตัวอย่างข้อสอบ TYES
    เอกสารแนะนำโครงการ
 
 


 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES รุ่น 29
รับสมัครสอบทุนสมทบประเทศต่างๆ กว่า 19 ประเทศทั่วโลก
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2558/2559)

ตรวจสอบตารางสอบ ที่นี่

      โครงการ High School Exchange Program เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำคัญ

ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับ High School ระหว่างมัธยม 4 – 6 โดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในประเทศไทยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศซึ่งอาจพิจารณาลดชั้นได้ โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักๆ เฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนในประเทศไทยเช่นอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ช่วยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือตอบแทนนํ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ ตามสมควร

การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงและโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาและทักษะการสื่อสารในเวลาเดียวกัน อีกทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย
คุณสมบัติ
 
 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการฯ
 3. มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2558 (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ ยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ กรณีอายุเกิน 18.5 เดินทางได้เฉพาะแอฟริกาใต้โดยเรียนในระดับเกรด 11 หรือ 12 เท่านั้น)
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ไม่มีเกรด 1 หรือ 0 ในผลการเรียน 3 ปีล่าสุด (กรณีมีเกรด 1, 1.5 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการ แบบมีเงื่อนไข**ทันที)
 5. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ
 6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 7. สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ และเยอรมันเท่านั้น
 8. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และอิตาลีเท่านั้น
 9. หมายเหตุ: นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด (ข้อ 1-8) สามารถสมัครเพื่อทดสอบวัดผลเท่านั้น
     **การเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข หมายถึง นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนปกติ แต่การตอบรับนักเรียนอย่างเป็นทางการจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขององค์กรในต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาตอบรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนปกติหรือโครงการ Full Fee Paying**
การมอบทุน
 
 1. ทุนยุวทูต "YES" หมายถึง นักเรียนที่ผ่านการสอบ และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ได้รับทุนการศึกษา เต็มจำนวน ประมาณ 7,500 USD โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก ทุนการศึกษาประเภทนี้มอบให้แก่เยาวชน จากทั่วประเทศทุกปีๆละ 3 ทุน และเรียนในประเทศ สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
 2. ทุนนักเรียนดีเด่น "YES" หมายถึงนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีเด่น และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ พิจารณาแล้ว มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 7 ทุน โดยผู้ปกครอง ต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐ อเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
 3. ทุนบุตรครู "YES" หมายถึง นักเรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ผู้ประสาน YES อาสา YES ครู-อาจารย์ ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุน มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 30 ทุนเท่านั้น โดยผู้ปกครอง ต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และ้เรียนในประเทศ สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
 4. ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม "YES" หมายถึง นักเรียนที่มีผลสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครอง ต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน (ซึ่งยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) และทุนประเภทนี้สามารถเลือกเรียนได้หลายประเทศ
สิ่งที่ใช้ในการสอบ
 
 • ดินสอ 2B หรือมากกว่า / ยางลบ / ปากกา
กำหนดการเดินทาง
 
 • ประมาณเดือนสิงหาคม ~ ตุลาคมของทุกปี (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
ระยะเวลาโครงการ
 
 • สามารถเลือกระยะเวลาโครงการได้ทั้งแบบ 1 ภาคเรียน ประมาณ 5 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา ประมาณ 8 - 10 เดือน
ประเทศที่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ
 
  (1) สหรัฐอเมริกา (2) แคนาดา (ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส) (3) นิวซีแลนด ์ Full Fee (4) แอฟริกาใต้ (5) เยอรมัน (6) ฝรั่งเศส (7) จีน (8) ญี่ปุ่น (9) เดนมาร์ก (10) อิตาลี (11) ฟินแลนด์ (12) นอร์เวย์ (13) สวีเดน (14) เชค (15) อินเดีย (16) เอสโตเนีย (เดิมรัสเซีย) (17) เม็กซิโก (18) โปรตุเกส (19) บราซิล
สิ่งที่โครงการมอบให้มีดังนี้
 
 • ยุวทูตจะได้รับ กระเป๋าและเสื้อ YES พร้อมทั้งคู่มือการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และข้อมูลประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 • YES จัดปฐมนิเทศและ Workshop (กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ) สำหรับยุวทูต YES ทั้งก่อนเดินทางและหลังเดินทางดังนี้คือ ปฐมนิเทศลงทะเบียน / เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 2 คืน 3 วัน ในเมืองไทยเพื่อเตรียมความพร้อม / ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง และปัจฉิิมนิเทศ
 • ช่วยเหลือในการยื่นวีซ่านักเรียน และจัดหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด และจัดเจ้าหน้าที่ จัดส่งยุวทูตที่สนามบิน
 • ช่วยเหลือและแนะนำยุวทูตเมื่อเดินทางเดินทางกลับในการขอเทียบชั้นเรียน ตามดุลยพินิจของสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ยุวทูตเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศเพื่อรับมอบประกานียบัตร YES ที่สำเร็จในโครงการ และแนะนำการใช้ชีวิติต่อไป
สิ่งที่องค์กรในต่างประเทศมอบให้ มีดังนี้
 
 • ออกเอกสารสำคัญ เพื่อรับรองการยื่นวีซ่านักเรียน
 • ยุวทูตได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่มีคุณภาพ (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น)
 • พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลยุวทูต YES เสมือนสมาชิกคนหนึงในครอบครัว
 • ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนศึกษาภาษา และวัฒนธรรมตามกิจกรรมของผู้ดูแลท้องถิ่นเป็นผู้จัด
 • มีเจ้าหน้าที่ปรึกษาประจำท้องถิ่นคอยประสานงาน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • จัดหาประกันอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง และประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
 • มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ยุวทูตที่สนามบิน (ในบางกรณีอาจเป็นครอบครัวอาสาสมัคร)
 • จัด Arrival Orientation โดยเจ้าหน้าที่ปรึกษานักเรียนประจำท้องถิ่น ภายใน 3 สัปดาห์ที่นักเรียนเดินทางไปถึง (เฉพาะบางประเทศเท่านั้น)
 
 
    Copyright 2005, All rights reserved
Home
| Webmaster | ContactUs
YES: Youth Exchange Scholarship Co.,Ltd.
Tel. +66 2508 0099 Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org