English Version   

   สมัครเข้าร่วมโครงการ
   ศูนย์ประสานงานทั่วไทย
   หลักเกณฑ์การเทียบชั้นเรียน
   เข้าใจโครงการแลกเปลี่ยน / FAQ
   ค่าใช้จ่ายโครงการ รุ่น 28
   แบ่งปันความคิด..โครงการแลกเปลี่ยน
   สาระน่ารู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

   ตัวอย่างข้อสอบ TYES
    เอกสารแนะนำโครงการ
 

 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES

รับสมัครวันนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2557 (มีสอบทุกเดือน จนกว่าโควต้าเต็ม)
ประเทศที่เปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ: อังกฤษ (1 เทอม) อเมริกา (กลุ่ม 1,4) นิวซีแลนด์ (Full Fee) แคนาดา (ภาษาฝรั่งเศส) ญี่ปุ่น เยอรมัน กลุ่ม 1 แอฟริกาใต้ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ สวีเดน อิตาลี อินเดีย โปรตุเกส เม็กซิโก บราซิล เชค


      โครงการ High School Exchange Program เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำคัญ

ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับ High School ระหว่างมัธยม 4 – 6 โดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในประเทศไทยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศซึ่งอาจพิจารณาลดชั้นได้ โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักๆ เฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนในประเทศไทยเช่นอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ช่วยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือตอบแทนนํ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ ตามสมควร

การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงและโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาและทักษะการสื่อสารในเวลาเดียวกัน อีกทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย
คุณสมบัติ
 
 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการฯ
 3. มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2557 (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ ยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ กรณีอายุเกิน 18.5 เดินทางได้เฉพาะแอฟริกาใต้โดยเรียนในระดับเกรด 11 หรือ 12 เท่านั้น)
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ไม่มีเกรด 1 หรือ 0 ในผลการเรียน 3 ปีล่าสุด (กรณีมีเกรด 1, 1.5 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการ แบบมีเงื่อนไข**ทันที)
 5. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ
 6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 7. สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ และเยอรมันเท่านั้น
 8. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และอิตาลีเท่านั้น
 9. หมายเหตุ: นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด (ข้อ 1-8) สามารถสมัครเพื่อทดสอบวัดผลเท่านั้น
     **การเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข หมายถึง นักเรียนที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 4 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนปกติ แต่การตอบรับนักเรียนอย่างเป็นทางการจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจขององค์กรในต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาตอบรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนปกติหรือโครงการ Full Fee Paying**
การมอบทุน
 
 1. ทุนยุวทูต "YES" หมายถึง นักเรียนที่ผ่านการสอบ และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ได้รับทุนการศึกษา เต็มจำนวน ประมาณ 7,500 USD โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก ทุนการศึกษาประเภทนี้มอบให้แก่เยาวชน จากทั่วประเทศทุกปีๆละ 3 ทุน และเรียนในประเทศ สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
 2. ทุนนักเรียนดีเด่น "YES" หมายถึงนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีเด่น และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ พิจารณาแล้ว มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 7 ทุน โดยผู้ปกครอง ต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐ อเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
 3. ทุนบุตรครู "YES" หมายถึง นักเรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ผู้ประสาน YES อาสา YES ครู-อาจารย์ ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุน มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 30 ทุนเท่านั้น โดยผู้ปกครอง ต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และ้เรียนในประเทศ สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
 4. ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม "YES" หมายถึง นักเรียนที่มีผลสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครอง ต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน (ซึ่งยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) และทุนประเภทนี้สามารถเลือกเรียนได้หลายประเทศ
สิ่งที่ใช้ในการสอบ
 
 • ดินสอ 2B หรือมากกว่า / ยางลบ / ปากกา
กำหนดการเดินทาง
 
 • ประมาณเดือนสิงหาคม ~ ตุลาคมของทุกปี (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
ระยะเวลาโครงการ
 
 • สามารถเลือกระยะเวลาโครงการได้ทั้งแบบ 1 ภาคเรียน ประมาณ 5 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา ประมาณ 8 - 10 เดือน
สิ่งที่โครงการมอบให้มีดังนี้
 
 • ยุวทูตจะได้รับ กระเป๋าและเสื้อ YES พร้อมทั้งคู่มือการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และข้อมูลประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 • YES จัดปฐมนิเทศและ Workshop (กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ) สำหรับยุวทูต YES ทั้งก่อนเดินทางและหลังเดินทางดังนี้คือ ปฐมนิเทศลงทะเบียน / เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 2 คืน 3 วัน ในเมืองไทยเพื่อเตรียมความพร้อม / ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง และปัจฉิิมนิเทศ
 • ช่วยเหลือในการยื่นวีซ่าันักเรียน และจัดหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด และจัดเจ้าหน้าที่ จัดส่งยุวทูตที่สนามบิน
 • ช่วยเหลือและแนะนำยุวทูตเมื่อเดินทางเดินทางกลับในการขอเทียบชั้นเรียน ตามดุลยพินิจของสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ยุวทูตเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศเพื่อรับมอบประกานียบัตร YES ที่สำเร็จในโครงการ และแนะนำการใช้ชีวิติต่อไป
สิ่งที่องค์กรในต่างประเทศมอบให้ มีดังนี้
 
 • ออกเอกสารสำคัญ เพื่อรับรองการยื่นวีซ่านักเรียน
 • ยุวทูตได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่มีคุณภาพ (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น)
 • พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลยุวทูต YES เสมือนสมาชิกคนหนึงในครอบครัว
 • ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนศึกษาภาษา และวัฒนธรรมตามกิจกรรมของผู้ดูแลท้องถิ่นเป็นผู้จัด
 • มีเจ้าหน้าที่ปรึกษาประจำท้องถิ่นคอยประสานงาน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • จัดหาประกันอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง และประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
 • มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ยุวทูตที่สนามบิน (ในบางกรณีอาจเป็นครอบครัวอาสาสมัคร)
 • จัด Arrival Orientation โดยเจ้าหน้าที่ปรึกษานักเรียนประจำท้องถิ่น ภายใน 3 สัปดาห์ที่นักเรียนเดินทางไปถึง (เฉพาะบางประเทศเท่านั้น)
 

Copyright 2005, All rights reserved
Home
| Webmaster | ContactUs
YES: Youth Exchange Scholarship Co.,Ltd.
Tel. +66 2508 0099 Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org