English Version   
 

 


   สมัครเข้าร่วมโครงการ
   เอกสารแนะนำโครงการ
   ศูนย์ประสานงาน-สนามสอบทั่วไทย
   หลักเกณฑ์การเทียบชั้นเรียน
   เข้าใจโครงการแลกเปลี่ยน / FAQ
   แบ่งปันความคิด..โครงการแลกเปลี่ยน
  สาระน่ารู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

   ตัวอย่างข้อสอบ TYES
   ประกาศคะแนนสอบ TYES 2015   
 
 


 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES รุ่น 30
รับสมัครสอบทุนสมทบประเทศต่างๆ กว่า 19 ประเทศทั่วโลก
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2559/2560)

ตรวจสอบตารางสอบที่นี่

      โครงการ High School Exchange Program เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำคัญ

ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียนจะได้ศึกษาในระดับ High School ระหว่างมัธยม 4 – 6 โดยปกตินักเรียนจะได้เรียนในชั้นถัดไปจากที่เรียนจบในประเทศไทยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนในต่างประเทศซึ่งอาจพิจารณาลดชั้นได้ โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาหลักๆ เฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนในประเทศไทยเช่นอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัครที่ช่วยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือตอบแทนนํ้าใจครอบครัวอุปถัมภ์ ตามสมควร

การเข้าร่วมโครงการจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงและโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาและทักษะการสื่อสารในเวลาเดียวกัน อีกทั้งการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย
คุณสมบัติ
 
 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ขึ้นไปหรือ เทียบเท่า
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
 3. มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2559 (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 5. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
 6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 7. สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้เท่านั้น
 8. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และอิตาลี เท่านั้น
 9. หมายเหตุ: นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด สามารถที่จะสมัครเพื่อทดสอบ TYES เท่านั้น
     **กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข**
ทุน YES
 
ที่ ประเภททุน รายละเอียด หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทุน
1 ทุนเต็มจำนวน
(3 ทุน)
ทุน “ยุวทูต YES” หมายถึง นักเรียนที่ผ่านการสอบ และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ เต็มจำนวนโดย YES เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายประมาณ 420,000 บาท จำนวน 3 ทุน โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และแอฟริกาใต้เท่านั้น
 1. YES จะใช้ข้อสอบ TYES ในการคัดเลือกเยาวชนทั่วประเทศจากทั้งหมดที่ร่วมสมัครสอบโดยพิจารณาจากผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 100 คนแรก
 2. การเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกและรอบสุดท้ายนั้น YES จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลสอบ TYES 100 อันดับแรกทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 คนตามลำดับแบ่งออกเป็นทุน“ยุวทูต” 3 ทุน และทุน “นักเรียนดีเด่น” 7 ทุน โดยพิจารณาเฉพาะผลสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
 3. โดย YES ไม่นำคะแนน TYES มาถัวเฉลี่ยคิดรวมด้วย เนื่องจากผลสัมภาษณ์ทำให้ได้เข้าใจผู้สมัครแต่ละรายและมีเหตุผลสนับสนุนดังนี้
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ติดหนึ่งในร้อยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแข่งขันสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโดยไม่คำนึงว่านักเรียนมีคะแนน TYES มากกว่าหรือน้อยกว่า
 • เพื่อเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการรับทุนนอกเหนือจากความสามารถทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติด้านอื่นประกอบเช่น อุปนิสัย ทัศนคติในด้านต่าง บุคลิกภาพและการวางตัว การแสดงภาวะผู้นำ และ ฯลฯ
  1. สามารถเผยแพร่ภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
  2. มีความมุ่งหมายและตั้งใจจริงในการปฏิบัติภารกิจนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างแดน
  3. มีบุคลิกลักษณะ กิริยามารยาทที่เหมาะสมกับความเป็นเยาวชนไทย
  4. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของนักเรียน เช่น ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ระหว่างการศึกษา ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
  5. ความฉลาดและไหวพริบในการวิเคราะห์และตอบคำถาม
  6. มีความสามารถในการปรับตัวภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด ยืดหยุ่นและอดทนต่อความกดดันต่างๆ ในต่างประเทศได้
  7. ความรอบรู้เกี่ยวกับข้อมูลขององค์กร YES และประเทศต่างๆทั่วโลก และความเป็นไปในปัจจุบัน และ ฯลฯ
2 ทุนเต็มจำนวนโรงเรียนยุวทูตศึกษา (2 ทุน) โรงเรียนยุวทูตศึกษา-1 (กทม.) โรงเรียนยุวทูตศึกษา-2 (อุบลราชธานี) ทุน “โรงเรียนยุวทูตศึกษา” หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนยุวทูตศึกษา ที่ผ่านการสอบ และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ เต็มจำนวนโดย YES เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายประมาณ 350,000 บาท จำนวน 2 ทุน โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก และเรียนในประเทศแอฟริกาใต้เท่านั้น (โรงเรียนละ 1 ทุน)
3 ทุนยอดเยี่ยม ทุนละ 90,000 บาท (7 ทุน) ทุน “นักเรียนยอดเยี่ยม YES” หมายถึง นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ คะแนนสัมภาษณ์ยอดเยี่ยมและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาและมีมูลค่าทุนละ 90,000 บาท จำนวน 7 ทุน โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และแอฟริกาใต้เท่านั้น
4 ทุนดีเด่น ทุนละ 60,000 บาท (13 ทุน) ทุน “นักเรียนดีเด่น YES” หมายถึง นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีเด่นและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาและมีมูลค่าทุนละ 60,000 บาท จำนวน 13 ทุน โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และแอฟริกาใต้เท่านั้น
5 ทุนบุตรครู ทุนละ 30,000 บาท (20 ทุน) ทุน “บุตรครู YES” หมายถึง นักเรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ครู-อาจารย์ ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุน ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 30 ทุน โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และแอฟริกาใต้เท่านั้น
6 ทุนบุตรข้าราชการ ทุนละ 20,000 บาท (20 ทุน) ทุน “บุตรข้าราชการ YES” หมายถึง นักเรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ข้าราชการทุกสังกัดและพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุน ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 20 ทุน โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และแอฟริกาใต้เท่านั้น
7 ทุนสมทบ (150 ทุน) ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” หมายถึง นักเรียนที่มีผลสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการ
สิ่งที่ใช้ในการสอบ
 
 • ดินสอ 2B หรือมากกว่า / ยางลบ / ปากกา
กำหนดการเดินทาง
 
 • ประมาณเดือนสิงหาคม ~ ตุลาคมของทุกปี (ขึ้นอยู่กับประเทศ)
ระยะเวลาโครงการ
 
 • สามารถเลือกระยะเวลาโครงการได้ทั้งแบบ 1 ภาคเรียน ประมาณ 5 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา ประมาณ 8 - 10 เดือน
ประเทศที่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ
 
  (1) สหรัฐอเมริกา (2) แคนาดา (ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส) (3) นิวซีแลนด ์ Full Fee (4) แอฟริกาใต้ (5) เยอรมัน (6) ฝรั่งเศส (7) จีน (8) ญี่ปุ่น (9) เดนมาร์ก (10) อิตาลี (11) ฟินแลนด์ (12) นอร์เวย์ (13) สวีเดน (14) เชค (15) อินเดีย (16) เอสโตเนีย (เดิมรัสเซีย) (17) เม็กซิโก (18) โปรตุเกส (19) บราซิล
สิ่งที่โครงการมอบให้มีดังนี้
 
 • ยุวทูตจะได้รับ กระเป๋าและเสื้อ YES พร้อมทั้งคู่มือการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และข้อมูลประเทศต่างๆ ทั่วโลก
 • YES จัดปฐมนิเทศและ Workshop (กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ) สำหรับยุวทูต YES ทั้งก่อนเดินทางและหลังเดินทางดังนี้คือ ปฐมนิเทศลงทะเบียน / เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 2 คืน 3 วัน ในเมืองไทยเพื่อเตรียมความพร้อม / ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง และปัจฉิิมนิเทศ
 • ช่วยเหลือในการยื่นวีซ่านักเรียน และจัดหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด และจัดเจ้าหน้าที่ จัดส่งยุวทูตที่สนามบิน
 • ช่วยเหลือและแนะนำยุวทูตเมื่อเดินทางเดินทางกลับในการขอเทียบชั้นเรียน ตามดุลยพินิจของสถานศึกษา และหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ยุวทูตเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศเพื่อรับมอบประกานียบัตร YES ที่สำเร็จในโครงการ และแนะนำการใช้ชีวิติต่อไป
สิ่งที่องค์กรในต่างประเทศมอบให้ มีดังนี้
 
 • ออกเอกสารสำคัญ เพื่อรับรองการยื่นวีซ่านักเรียน
 • ยุวทูตได้รับการตอบรับเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่มีคุณภาพ (กรณีเป็นโรงเรียนเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น)
 • พำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลยุวทูต YES เสมือนสมาชิกคนหนึงในครอบครัว
 • ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนศึกษาภาษา และวัฒนธรรมตามกิจกรรมของผู้ดูแลท้องถิ่นเป็นผู้จัด
 • มีเจ้าหน้าที่ปรึกษาประจำท้องถิ่นคอยประสานงาน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • จัดหาประกันอุบัติเหตุในระหว่างเดินทาง และประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาโครงการ
 • มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ยุวทูตที่สนามบิน (ในบางกรณีอาจเป็นครอบครัวอาสาสมัคร)
 • จัด Arrival Orientation โดยเจ้าหน้าที่ปรึกษานักเรียนประจำท้องถิ่น ภายใน 3 สัปดาห์ที่นักเรียนเดินทางไปถึง (เฉพาะบางประเทศเท่านั้น)
 
 
    Copyright 2005, All rights reserved
Home
| Webmaster | ContactUs
YES: Youth Exchange Scholarship Co.,Ltd.
Tel. +66 2508 0099 Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org