Summer Course

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศอังกฤษ (Summer Course)

โครงการเยาวชน YES เพื่อการศึกษาวัฒนธรรม และทัศนศึกษานี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสศึกษาในประเทศต่างๆ ในระดับสากล โดยเยาวชนสมทบทุนเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการ เยาวชนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านในแต่ละประเทศ ซึ่งเยาวชนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนเยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

Summer Course
Summer Course

รายละเอียดเพิ่มเติม…