โครงการแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program

ประกาศคะแนนผู้เข้าสมัครสอบ TYES 2018
(TEST OF YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP)
เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน High School
ทุนบุตรครู และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม รุ่น 33
ปีการศึกษา 2019/2020

 
       ในการจัดสอบปรนัยในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 7,461 คน มีผู้เข้าสอบจำนวน 7,193 คน จากสนามสอบ YES ทั่วประเทศจำนวน 170 สนามสอบ ผลปรากฏว่าคะแนนถั่วเฉลี่ยที่ได้คือ 4.65 (ค่า Mean) โดยคำนวณ จากฐานคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ดีในช่วงระดับคะแนน 3 - 4.99 คิดเป็นร้อยละ 48.222 % ตามด้วย 20.451 % สำหรับระดับคะแนนช่วง 5 - 5.99 ในขณะที่ระดับคะแนน 8 - 10 นั้น มีนักเรียนสามารถทำได้ 1.349 % ส่วนนักเรียนทีทำคะแนนได้ต่ำกว่า 2 คิดเป็นร้อยละ 0.436 % ของนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดตามตารางด้านล่างนี้
 

ระดับคะแนน TYES

คิดเป็น % จากจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด

9 –10.00
0.000 %
8 – 8.99
1.349 %
7 – 7.99
5.509 %
6 – 6.99
12.368 %
5 – 5.99
20.451 %
4 – 4.99
23.935 %
3 – 3.99
24.287 %
2 – 2.99
11.665 %
1 – 1.99
0.436 %
0 – 0.99
0.000 %
 
คุณสมบัติผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนเต็มจำนวนและทุนสมทบฯ มีดังนี้ 
 
 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
 3. มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไม่เกิน 18 ปีครึ่งบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 5. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
 6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้ กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 7. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียน แลกเปลี่ยนได้เฉพาะนิวซีแลนด์เท่านั้น
 8. นักเรียนที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อกำหนด จะถือว่าสมัครเพื่อทดสอบ TYES เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์รับทุน
 9. เฉพาะทุนสมทบฯ หากนักเรียนที่มีผลการเรียน 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการแบบมีเงื่อนไข
 10. นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18 ปี เข้าร่วมโครงการ Gap Year 3 เดือน ประเทศแอฟริกาใต้เท่านั้น
 11. นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประเทศ Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Mexico, Portugal, Barzil, German, France จะต้องอายุ 16 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
 
เกณฑ์คะแนน TYES เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ระดับคะแนน TYES จำนวนประเทศ ประเทศ
4.00 ขึ้นไป
19 ประเทศ
USA, Canada, New Zealand, South Africa, Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Mexico, Portugal, Brazil, German, Japan, China, France, Switzerland, Spain, Austria
3.00 - 3.99 16 ประเทศ USA กลุ่ม 2, USA กลุ่ม 3, New Zealand, South Africa, Denmark, Italy, Finland, Norway, Sweden, Mexico, Portugal, German, China, France, Switzerland, Spain, Austria
2.00 - 2.99 7 ประเทศ USA กลุ่ม 3, New Zealand, South Africa, Mexico, Portugal, China, France
** คะแนน TYES เต็ม 10 คะแนน ไม่มีคะแนนตกหรือผ่าน หากได้คะแนนสูงก็จะมีผลต่อการเลือกประเทศในโครงการแลกเปลี่ยน
 
การยืนยันสิทธิ์เพื่อรับทุนสมทบฯ 
 
สำหรับทุนประเภทดีเด่น (ผู้ที่สอบได้ 100 ลำดับแรก), ทุนบุตรครู, ทุนบุตรข้าราชการ และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมตามระเบียบการรับสมัครสอบชิงทุนฯ สามารถยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
YES จะพิจารณาจากระดับคะแนน TYES ที่นักเรียนสอบได้ โดยให้สิทธิ์นักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในระดับ 4.00 ขึ้นไปสามารถเลือกได้ทุกประเทศ ส่วนผู้ที่มีคะแนน TYES อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 4.00 นักเรียนจะเลือกรับทุนได้บางประเทศเท่านั้น อนึ่ง YES จะจัดสรรให้ทุนแก่นักเรียนตามโควต้าประเทศอุปถัมภ์ที่มี โดยพิจารณาจากเกณฑ์คะแนน TYES และผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยจะให้สิทธิ์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนตามลำดับหากมีการลงทะเบียนสมทบทุนหลังจากโควต้าเต็มแล้ว สามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนประเทศได้ กรณีที่บางประเทศยังมีโควต้าเหลืออยู่หรือองค์กรได้รับแจ้งโควต้าประเทศอุปถัมภ์เพิ่มเติม YES จะดำเนินการรับสมัครสอบภาคสมทบเพิ่มจนกว่าโควต้าจะเต็ม
 
English Version
 
ตรวจสอบรายชื่อ (พิมพ์เฉพาะชื่อเท่านั้น เช่น กาญจนา พิมพ์ กาญ หรือ จนา และกด Enter)
1
   ตรวจสอบรายชื่อ ...
พิมพ์ข้อความ...
รหัสสอบ
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
TYES
หมายเหตุYouth Exchange Scholarship (YES) Co.,Ltd.
9/19, Khlong Lam Chiak Rd.,
Nuanchan, Buengkum,
Bangkok 10230 Thailand
Tel. +662 508 0099 (5 Line)
Fax: +662 943 9570-1
E-mail: info@yesthailand.org