ข่าวสารจาก YES

YES News

DSC_0528

กำหนดการ YES Camp นักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่น 27/34

Youth Exchange Scholarship (YES) ได้กำหนดให้มีกิจกรรม YES Camp เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 27/34 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ระเบียบ วินัย ความอดทน การช่วยเหลือตนเองและฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น นักเรียนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเพื่อให้พร้อมกับการเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมไทย การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจำลองเหตุการณ์ อนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ทักษะทางภาษาเพื่อนำมาปฏิบัติจริง ในสถานการณ์ต่างๆ อันจะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเข้าสังคมในประเทศต่างๆ การแลกเปลี่ยนทัศนคติ การปรับตัว การแสดงออก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยน YES  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2563 (เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน) ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมบังคับที่สำคัญของนักเรียนแลกเปลี่ยน ในการนี้ YES ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและรีเทิร์นนี (ศิษย์เก่า YES) เป็นวิทยากรพิเศษ

20191125_facebook

ตารางสอบสมทบรุ่น 34 เดือน ธันวาคม

#ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับYESนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34High School Exchange Program สามารถสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตามตารางด้านล่างได้เลยย สถานที่สอบ: อาคารยุวทูต YES แผนที่ http://www.yesthailand.org/contact-us/*สมัครและสอบในวันเดียวกันได้ ทราบผลสอบทันที สอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะคุณสมบัติ 1. นักเรียนชั้น ม.3 – 5 มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป 2. อายุ 15 – 18.6 ปี ณ วันที่ยื่นวีซ่า / เดินทาง (เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)**กรณีประสงค์จะสอบ ณ ศูนย์ประสานงานสอบ YES กรุณาติดต่อสมัครและสอบโดยตรงที่ศูนย์สอบนั้นๆ (วันและเวลาสอบอาจจะไม่ตรงกับสำนักงาน YES)Tel. 081-638-9706 / 089-685-0944 / 092-062-1139 Line: @yesthailandประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนhttp://www.yesthailand.org/yes-testimonial/ประสบการณ์หลังจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน USA ==> http://gg.gg/dzynw