ข่าวสารจาก YES

YES News

hsep-2019BG

สอบสมทบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34 นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34 High School Exchange Program สามารถสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้ในวันที่ 21 ธันวาคม เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ อาคารยุวทูต YES ใบสมัคร ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ YES นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา รุ่น 34 ปี 2020/2021 (สมทบ) คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ มีอายุ 15 ปีในวันที่ยื่นวีซ่า/เดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันเดินทางของแต่ละประเทศ (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ) มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการ […]

Line_rich-87

รายชื่อนักเรียนที่ฝ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ชิงทุนฟรี (รอบสุดท้าย 10 คน) รุ่น 27 ปี 2020/2021

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ฝ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ชิงทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” รุ่น 27 ปี 2020/2021 (สอบรอบสุดท้าย) ประเทศ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ณ อาคารยุวทูต YES (อาคารสำนักงาน YES) เลขที่ 9/19 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:45 – 13:00 น.

Line_rich-86

ประกาศรายชื่อ 100 คนแรกเพื่อเข้าสัมภาษณ์คัดทุนเต็มจำนวนและทุนดีเด่นรุ่น 27 ปี 2020/2021

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 100 คน เพื่อสอบสัมภาษณ์ชิงทุน “ยุวทูต YES” และทุน “ดีเด่น YES” รุ่นที่ 27 ประเทศ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ณ อาคารยุวทูต YES (อาคารสำนักงาน YES) เลขที่ 9/19 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:45 – 13:00 น.

Line_rich-85

ประกาศคะแนน TYES-2019

ประกาศคะแนนผู้เข้าสมัครสอบ TYES 2019 (TEST OF YOUTH EXCHANGE SCHOLARSHIP) เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน High School ทุนบุตรครู และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม รุ่น 34 ปีการศึกษา 2020/2021

cstp-960x960

Study Tour October 2019

โครงการเยาวชน YES เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและทัศนศึกษานี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาในประเทศต่างๆ ในระดับสากล โดยเยาวชนสมทบทุนเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการ เยาวชนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านในแต่ละประเทศ ซึ่งเยาวชนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนเยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น      โดยเยาวชนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้าระหว่างจันทร์ – ศุกร์ การเรียนจะเป็นกลุ่มปิด (Close Group) เฉพาะนักเรียนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถเลือกชั้นเรียนกับนักเรียนนานาชาติ (Mixed Group) ตามระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ณ สถาบันการศึกษาที่ทางโครงการได้คัดสรรมาอย่างดี สำหรับช่วงบ่ายหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เยาวชนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติต่างๆ และ/หรือร่วมทัศนศึกษา ท่องเที่ยวตามแต่โปรแกรมของแต่ละประเทศ พร้อมกันนี้เยาวชนจะมีคุณครูไทย ผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาคอยดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ