Skip to content
YES Thailand

สมัครสอบเข้าร่วมโครงการวิทยาลัยชุมชน TCC

Community College

รายละเอียดโครงการวิทยาลัยชุมชน TCC

รายละเอียดโครงการ

COMMUNITY COLLEGE หรือ วิทยาลัยชุมชน ดำเนินการโดยภาครัฐ เป็นโครงการที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 – 5 อายุ 16 ปีขึ้นไป เป็นโปรแกรมลัดสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนจบมัธยมปลาย และอนุปริญญาพร้อมกัน ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทักษะทางภาษา และผลการเรียนผู้ของเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนในระบบการเรียนการสอนเทียบเท่ามหาวิทยาลัย และเมื่อเรียนจบโครงการ (2 ปี) จะได้รับ High School Diploma (วุฒิ ม.6) และ Associate Degree (วุฒิอนุปริญญา) จากนั้นสามารถโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 2 ปี เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

จุดเด่นของโครงการ

 • เรียน 2 ปี ได้ 2 วุฒิ (ม.6 / อนุปริญญา)
 • สมัครไม่ยุ่งยาก เดินทางได้ทั้งปี
 • ค่าใช้จ่ายย่อมเยา รวมเรียนกินอยู่
 • ดูแลทั่วถึง ห้องเรียนไม่เกิน 23 คน
 • ครอบคลุมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (รวมCovid-19)
 • รับประกันการโอนย้านเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอเมริกา กรณีต้องการเรียนต่อในประเทศไทย สามารถโอนหน่วยกิตได้ในบางรายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
 • ไม่ต้องใช้ผลคะแนน TOEFL / IELTS / SAT

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย อายุ 16 ปีขึ้นไป
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ณ วันที่สมัคร
 • มีสถานภาพเป็นนักเรียนในขณะเข้าร่วมโครงการ
 • ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (ห้ามนักเรียนติด 0 ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี
 • มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่น ๆ
รายละเอียด
ระยะเวลาโครงการ: 2 ปี
ค่าใช้จ่าย: 8xx,xxx บาท / 1 ปีการศึกษา
ที่พัก: Homestay มีห้องส่วนตัว รวมอาหาร 3 มื้อ
เรียนที่: Tacoma College Seattle, Washington เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 1965 ปัจจุบันมีนักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ไปแล้วกว่า 500,000 คน เป็นสถาบันที่เก่าแก่กว่า 55 ปี โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU) เป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานการศึกษา โดยคณะกรรมาธิการระดับวิทยาลัยและอุดมศึกษา (1 ใน 50 ของวิทยาลัยชุมชนที่ดีที่สุดของอเมริกา)
การเรียน: ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนในวิทยาลัย ที่มีสถานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
สาขาวิชาที่เลือกเรียนได้: Biology, Business, Electrical Engineering, Hospitality, Journalism, Mechanical Engineering, Psychology and etc.
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ: เรียน 2 ปีแรกจะได้รับ High School Diploma (วุฒิม.6) และ Associate Degree (อนุปริญญา) จากนั้นสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 2 ปี เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
YES Community 3
YES Community 2
YES Community 1

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเรียนให้จบปริญญาตรี:

Gonzaga University, Pacific Lutheran University, University of Iowa, Washington State University, Arizona State University, Oregon State University, Portland State University, University of Oregon, University of Washington – Tacoma, Montana State University, University of Cincinnati and etc.

ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

 1. ขอระเบียบการได้ที่สำนักงาน YES, ศูนย์ประสานงาน YES (โรงเรียน, กวดวิชาทั่วไทย) และอาสา YES ทั่วไป ระเบียบการ
 2. กรอกใบสมัคร (ออนไลน์เท่านั้น) และชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท (ไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ)
  โดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-13056-8 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวรเกษตร-นวมินทร์
 3. แอดไลน์ @yesthailand แจ้งชื่อ นามสกุลผู้สมัคร โครงการที่สมัคร พร้อมส่งสำเนาการโอนเงิน (ถ้ามี)
 4. เจ้าหน้าที่จะนัดสอบออนไลน์ และสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบภายใน 3 – 5 วันทำการ
 5. ส่งใบสมัครลงทะเบียนพร้อมผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง
 6. รับเอกสาร Application ดำเนินการภายใน 3 สัปดาห์
 7. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามประกาศของ YES

ปฏิทินการศึกษา กำหนดการรับสมัคร และกำหนดการเดินทาง

ภาคเรียน กำหนดปิดรับสมัคร กำหนดเดินทาง
– ฤดูร้อน 15 พฤษภาคม ปลายเดือนมิถุนายน
– ฤดูใบไม้ร่วง 15 สิงหาคม ปลายเดือนกันยายน
– ฤดูหนาว 15 พฤศจิกายน ต้นเดือนมกราคม
– ฤดูใบไม้ผลิ 15 กุมภาพันธ์ ปลายเดือนมีนาคม
ค่าใช้จ่ายโครงการ 8XX,XXX บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา (รวมที่พัก และค่าเรียน 45 หน่วยกิต ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ)
หมายเหตุ กรณีอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นค่าใช้จ่ายโครงการจะสูงขึ้น

กำหนดการชำระเงินสมทบทุน

งวดที่ 1 เมื่อลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์ไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ) จำนวน 25,000 บาท
งวดที่ 2 เมื่อจัดส่งเอกสาร Application จำนวน 175,000 บาท
งวดที่ 3 ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนยื่นวีซ่า 15 วัน (จะมีจดหมายแจ้งตามกำหนดการของแต่ละคน)

ค่าโครงการรวม

 1. ค่าวีซ่า
 2. ค่าที่พัก Homestay มีห้องส่วนตัว รวมอาหาร 3 มื้อ *กรณีที่นักเรียนอยู่เกินระยะเวลาโครงการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 3. ค่าเล่าเรียน 45 หน่วยกิตต่อ 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 9 เดือน)
 4. ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาในโครงการ

ค่าโครงการไม่รวม

 1. ค่าดำเนินการ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพ/วัคซีน (ถ้ามี)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเรียนพิเศษ ค่าร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ ค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้

นโยบายการคืนเงิน

 • หากถูกปฏิเสธจากองค์กรในต่างประเทศจะได้รับเงินคืน ยกเว้นค่าลงทะเบียน
 • กรณีที่มีการจัดส่งเอกสารไปต่างประเทศปรับ 25% ของทุนโครงการฯ
 • กรณีมีการตอบรับเพลสเม้นท์/หรือมีการออกเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ปรับ 50% ของทุนโครงการ
 • กรณียื่นขอวีซ่าไม่ผ่านหักค่าใช้จ่าย 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ไม่มีการคืนในกรณีใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
 • กรณีมีเหตุสุดวิสัย ซื่งอาจจะทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่น โรคระบาด เหตุจลาจล ภัยพิบัติ หรืออื่นๆ เงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาโครงการฯ
Vietnam Testimonial_ Jade (Eng)
Thai Testimonial_ Jay (Eng)