Skip to content
20220922_1200x675

โครงการศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์

โครงการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นโครงการลักษณะเดียวกับโครงการแลกเปลี่ยน คือมีผู้ประสานงาน ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นโครงการคุณภาพที่ YES นำเสนอเป็นทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ปกครองและเยาวชนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ Year 9 – 12 โดยนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อ พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ โครการนี้จะได้วีซ่าประเภทนักเรียน สามารถเรียนต่อเนื่องในโรงเรียนเดิม จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าใช้จ่าย 3 เทอม เริ่มต้นที่ 5xx,xxx.- บาท

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • สมัครสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน / ทราบผลสอบทันที
  • ชำระค่าลงทะเบียน 25,500 บาท / จัดทำเอกสาร
  • รอการตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารวีซ่าและทำวีซ่า
  • เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนที่เลือก

อีเมล์ขอระเบียบการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@yesthailand.org

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1-2
  • อายุ 15 ขึ้นไป
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
  • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

ควรเลือกเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่

ผู้ปกครองอาจต้องช่วยประเมินว่า นักเรียนจะเหมาะสมในการอยู่ในเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่ ข้อแตกต่างก็คือ เมืองใหญ่ คนมาก ความใกล้ชิดระหว่างผู้คนจะน้อยกว่าเมืองเล็ก ค่าใช้จ่ายในเมืองเล็กจะถูกกว่า นักเรียนมีสมาธิมากกว่าในเมืองเล็กเนื่องจากไม่มีสิ่งเร้า หรือสิ่งยั่วยุมากจนเกินไป อย่างไรก็ตาม นักเรียนบางคนก็ชอบที่จะอยู่เมืองใหญ่ เพียงแต่ผู้ปกครองอาจพิจารณาโรงเรียนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวเมืองเสียงทีเดียว อาจเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในย่านใดย่านหนึ่งที่อยู่นอกใจกลางเมืองออกมา เมืองที่ใหญ่ที่สุดของ นิวซีแลนด์ คือ โอ๊คแลนด์ มีประชากรทั้งสิ้น 1.3 ล้านคน จากทั้งสิ้น 4.2 ล้านคน รองลงมาคือ ไครส์เชิร์ช ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของเกาะใต้

ควรเลือกเป็นโรงเรียนชาย/หญิงล้วนหรือสหศึกษา

ขึ้นอยู่กับแบ็คกราวน์และความประสงค์ของนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างไรก็ตาม มีรายงานการวิจัยที่ยืนยันว่า นักเรียนในโรงเรียนเพศเดี่ยวมีผลการเรียนที่ดีกว่านักเรียนในโรงเรียนสหศึกษา เนื่องจากไม่มีการรบกวนจากเพศตรงข้าม อย่างไรในด้านพัฒนาการทางสังคมแล้ว นักเรียนในโรงเรียนสหศึกษาจะมีมากกว่า

ควรไปเข้าเรียนช่วงไหนของปี

นิวซีแลนด์มี 4 เทอม ดังนี้ (ดูตารางประกอบ)
แต่ละเทอมจะเรียน 10 สัปดาห์ ปิด 2 สัปดาห์ ยกเว้นเทอม 4 ที่จะปิดนาน 2 เดือน นักเรียนต่างชาติสามารถเริ่มเข้าเรียนตอนเปิดเทอมของเทอมไหนก็ได้ โดยต้องสมัครให้เสร็จก่อนวันเปิดเทอม

นักเรียนจะได้เข้าเรียนชั้นไหน

นิวซีแลนด์จะพิจารณาให้นักเรียนเข้าชั้นตามอายุเป็นหลัก พร้อมกับดูผลการเรียนที่ผ่านมา เช่น หากอายุ 14 ก็ได้ขึ้น Year 10(เทียบเท่า ม.4 ของไทย) อายุ 15 เข้า Year 11 (เทียบเท่า ม.5) ทั้งนี้ โรงเรียนจะดูความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย หากภาษายังไม่พร้อม ก็จะต้องเรียนภาษาเป็นหลักควบคู่ไปกับบางรายวิชาที่ไม่ต้องใช้ภาษามากนัก เช่น พละ เลข ดนตรี เป็นต้น เมื่อภาษาเริ่มดีขึ้น ก็ค่อยปรับเรียนวิชาหลักมากขึ้น

หมายเหตุ : หากนักเรียนเรียนถึง Year 13 ที่นิวซีแลนด์ นักเรียนจะสามารถเรียนต่อมหาลัยที่นั้นอีกเพียงแค่ 3 ปี แต่นักเรียนต้องมีการวางแผนรายวิชาที่เรียนเป็นอย่างดีตั้ง Year 10

เทอมการศึกษา (ประมาณการ)

Term ระยะเวลา หมายเหตุ
1 ปลายเดือนมกราคม ถึง ต้นเดือนเมษายน ปิดเทอม 2 สัปดาห์
2 กลางเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม ปิดเทอม 2 สัปดาห์
3 กลางเดือนกรกฎาคม ถึง ปลายเดือนกันยายน ปิดเทอม 2 สัปดาห์
4 กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนธันวาคม ปิดเทอม 6 สัปดาห์

หลักสูตรการเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เรียกว่า National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โดยมัธยมศึกษาจะเริ่มตั้งแต่ Year 9 จนถึง Year 13 โดยจะมีวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกมากมาย ซึ่งวิชาพื้นฐานที่เรียนมี อังกฤษ, ศิลปะ, พละ+สุขศึกษา, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์ และ เทคโนโลยี นอกจากนั้น ยังมีวิชาเลือกอื่น ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ งานช่าง งานไม้ การตัดเย็บ การทำอาหาร เป็นต้น

Year 9 และ 10 นักเรียนจะเรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าชอบวิชาไหน หรือสาขาไหน และเลือกเรียนตามสาขานั้นในระดับที่สูงขึ้น เช่นชอบเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็จะเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ใน Year 11-13

Year 11 (NCEA Level 1) เป็นปีที่เริ่มสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร มีวิชาบังคับ 3 วิชา คือ อังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาที่เหลือก็จะเลือกเรียนตามสายวิชาที่ตนถนัดหรือชอบอีกอย่างน้อย 2 วิชา

Year 12 (NCEA Level 2) มีวิชาบังคับเพียง 1 วิชา คือ อังกฤษ และเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ตามสายวิชาที่เรียนใน NCEA Level 1 รวมอย่างน้อย 5 วิชา นักเรียนไทยส่วนใหญ่ เมื่อได้รับวุฒิ NCEA Level 2 ก็สามารถนำวุฒิการศึกษามาเทียบวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทยเพื่อใช้ในการเรียนต่อโปรแกรมนานาชาติในมหาวิทยาลัยของไทยได้

Year 13 (NCEA Level 3) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 3 วิชาในสายวิชาเดียวกับ NCEA Level 1 และ 2 เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีต่อไป

การเก็บหน่วยกิต

NCEA LEVEL 1 จะต้องเก็บได้อย่างต่ำ 80 หน่วยกิต โดยบังคับ 8 หน่วยกิตเป็นวิชาภาษาอังกฤษ (4 หน่วยกิต Writing และ 4 หน่วยกิต Reading) รวมถึง 8 หน่วยกิตคณิตศาสตร์

NCEA LEVEL 2 จะต้องเก็บได้อย่างต่ำ 80 หน่วยกิต โดย 60 หน่วยกิต ต้องเป็นวิชาของ Level 2

NCEA LEVEL 3 จะต้องเก็บได้อย่างต่ำ 80 หน่วยกิต โดย 60 หน่วยกิต ต้องเป็นวิชาของ Level 3

การเก็บหน่วยกิตจะดำเนินไปตลอดปี โดยจะเก็บ Internal Unit ระหว่างปี และ External Unit ปลายปี