Skip to content

โครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศแอฟริกาใต้

โครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ไปศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ณ ประเทศแอฟริกาใต้ เมืองเคปทาวน์หรือเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ทั้งนี้นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศแอฟริกาใต้ ทำให้นักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน ได้วีซ่านักเรียน อยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
  2. อายุ 15 -18.5 ปีในวันเดินทาง
  3. มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี
  4. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  5. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่น

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  1. สมัครสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน / ทราบผลสอบทันที
  2. จัดทำเอกสารประกอบ Application
  3. รอการตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารวีซ่าและทำวีซ่า
  4. เดินทางเข้าร่วมโครงการ ตามกำหนดการ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ประเทศแอฟริกาใต้ ...
… รายละเอียดเพิ่มเติม ประเทศแอฟริกาใต้ …