Skip to content
YES j1VIP
YES High School J1-VIP

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม USA J-1 VIP Program

โครงการ J-1 VIP เป็นโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา ในระหว่างที่อยู่ในโครงการนักเรียนจะพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี และเข้าเรียนในระดับ High School (Grade 10-12) เมื่อจบโครงการฯ และกลับมาประเทศไทยนักเรียนไม่ต้องซ้ำชั้น ตามระเบียบการเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำคัญ

ครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่นจะเป็นครอบครัวอาสาสมัคร ที่ช่วยดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว ดังนั้นนักเรียนเองก็มีหน้าที่ช่วยเหลือตอบแทนน้ำใจครอบครัวอุปถัมภ์ตามสมควร การเข้าร่วมโครงการ จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการอาศัยอยู่ในต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างทั้ง ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นนักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรง และโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษา/ทักษะการ สื่อสารในเวลาเดียวกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
 • อายุ 15 -18.5 ปีในวันเดินทาง
 • มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี
 • มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครสอบกับ YES หรือศูนย์ประสานงาน YES
 • สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน / ทราบผลสอบทันที
 • เลือกโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ / จัดทำเอกสารประกอบ Application
 • รอการตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารวีซ่าและทำวีซ่า
 • เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนที่เลือก
 • ไม่สามารถเลือกโรงเรียนได้ แต่การันตีเพลสเมนท์ ในโซนรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ค่าใช้จ่ายโครงการ

          798,800 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

          ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ วีซ่า ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ กิจกรรมต่างๆ ของ YES (ปฐมนิเทศลง ทะเบียน, ค่าย YES 3 วัน 2 คืน, ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง, ปัจฉิมนิเทศ)