โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หรือออสเตรลีย โดยเยาวชนสมทบทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านและเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้เยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

อนึ่งการที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา (Native speakers) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง-พูด การอ่าน-เขียน อีกทั้งยังฝึกให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

ลักษณะของโครงการ

 1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 6 – 12 สัปดาห์
 2. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษา
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับโฮสเสตย์ และเรียนในโรงเรียนของท้องถิ่นนั้นๆ
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการทุนสมทบ เยาวชนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเข้าร่วมโครงการ
YES Exchange Group

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
 2. ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษา เพิ่มความกล้าและความมั่นใจมากขึ้น
 3. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และเทคโนโลยีอันทันสมัย
 4. เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่า ช่วยให้เติบโตทางความคิด รู้จักรับผิดชอบตัวเองได้
 5. เพื่อให้เยาวชนพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ มีภาวะความเป็นผู้นำ
 6. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
 7. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์ พร้อมทั้งมีโอกาสนำวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในประเทศอุปถัมภ์ตามโอกาสอันควรส่งผลให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ณ วันที่สมัคร
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
 3. อายุ 15 ปีในวันเดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 9 เดือน ในวันจบโครงการ ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปในทุกรายวิชา
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษา
 5. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้ใหญ่สามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ
 6. มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และ เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

กำหนดการรับสมัครและกำหนดการเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้ ดังนี้


ระยะเวลา รับสมัคร กำหนดเดินทาง
6 – 12 สัปดาห์ 1 พฤษภาคม 2562 6 กรกฎาคม 2562
1 เทอม 15 พฤษภาคม 2562 กันยายน 2562
1 ปีการศึกษา 15 พฤษภาคม 2562 กันยายน 2562

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]