โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ หรือออสเตรลีย โดยเยาวชนสมทบทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านและเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้เยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

อนึ่งการที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา (Native speakers) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง-พูด การอ่าน-เขียน อีกทั้งยังฝึกให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

ลักษณะของโครงการ

 1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 6 – 12 สัปดาห์
 2. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระยะเวลา 1 เทอม หรือ 1 ปีการศึกษา
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับโฮสเสตย์ และเรียนในโรงเรียนของท้องถิ่นนั้นๆ
 4. ผู้เข้าร่วมโครงการทุนสมทบ เยาวชนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเข้าร่วมโครงการ
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่น 26/33 (โควต้าพิเศษ) ประเทศออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
 2. ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษา เพิ่มความกล้าและความมั่นใจมากขึ้น
 3. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และเทคโนโลยีอันทันสมัย
 4. เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่า ช่วยให้เติบโตทางความคิด รู้จักรับผิดชอบตัวเองได้
 5. เพื่อให้เยาวชนพัฒนาตนเอง เสริมสร้างความมั่นใจ มีภาวะความเป็นผู้นำ
 6. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง และรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น
 7. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์ พร้อมทั้งมีโอกาสนำวัฒนธรรมของประเทศไทยไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในประเทศอุปถัมภ์ตามโอกาสอันควรส่งผลให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ณ วันที่สมัคร
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
 3. อายุ 15 ปีในวันเดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 9 เดือน ในวันจบโครงการ ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปในทุกรายวิชา
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษา
 5. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้ใหญ่สามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ
 6. มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และ เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

กำหนดการรับสมัครและกำหนดการเดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้ ดังนี้


ระยะเวลารับสมัครกำหนดเดินทาง
6 – 12 สัปดาห์1 พฤษภาคม 25626 กรกฎาคม 2562
1 เทอม15 พฤษภาคม 2562กันยายน 2562
1 ปีการศึกษา15 พฤษภาคม 2562กันยายน 2562

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ