Skip to content

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (กลุ่ม)

Exchange Group Program

นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น (กลุ่ม)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น (กลุ่ม) ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ภาษาและศึกษาวัฒนธรรมระยะสั้น โดยเยาวชนจะค้องสมทบทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะพำนักอยู่กับครอบครัว-ของประเทศเจ้าบ้าน เรียนในโรงเรียนท้องถิ่นตามระดับทักษะภาษาของตนเอง พร้อมทั้งมีคุณครูชาวไทยดูแล ให้คำปรึกษา อยู่ร่วมกับเยาวชนตลอดระยะเวลาในโครงการ ซึ่งนักเรียนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และฝึกทักษะทางภาษาเพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้เยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

อนึ่งการที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา (Native speakers) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง-พูด การอ่าน-เขียน อีกทั้งยังฝึกให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนในสถานการณ์ต่างๆ มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล

ลักษณะของโครงการ

 1. โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (กลุ่ม) ระยะสั้น 8 สัปดาห์
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะพักอาศัยกับโฮสเสตย์ และเรียนในโรงเรียนของท้องถิ่นนั้นๆ
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการทุนสมทบ เยาวชนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน (258,000฿) ในการเข้าร่วมโครงการ
 4. นักเรียนเดินทางเป็นกลุ่ม เรียนในโรงเรียนตามระดับภาษาของตนเอง และมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิดูแลตลอดระยะเวลาในโครงการ
 5. ประเทศอังกฤษ นักเรียน 10 คนต่อกลุ่ม กรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ครบตามที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการ
YES Exchange Group

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ณ วันที่สมัคร
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
 3. อายุ 13 – 18 ปีในวันเดินทาง ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไปในทุกรายวิชา
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษา
 5. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติดี มีความเป็นผู้ใหญ่สามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของโครงการฯ
 6. มีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศอุปถัมภ์และ เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

กำหนดการเข้าร่วมโครงการ

เดือนพฤษภาคม 2566 ระยะเวลา 8 สัปดาห์ (ค่าใช้จ่ายประมาณการ)

                    258,000 บาท

ระเบียบการฯ

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามกำหนดโครงการ
 • การดำเนินการวีซ่าและค่าวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว)
 • ค่าแปลเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
 • ค่าพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาในโครงการพร้อมด้วยอาหาร 2 มื้อ (เช้า – เย็น)
 • ปฐมนิเทศลงทะเบียนและปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
 • เสื้อยืด YES และ เจ้าหน้าที่จัดส่งสนามบิน
 • ปัจฉิมนิเทศเมื่อเดินทางกลับไทย

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเดินทางจากครอบครัวอุปถัมภ์ไปยังโรงเรียน
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่ายูนิฟอร์มของโรงเรียน
 • ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรม
 • ค่าทัศนศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
 • นักเรียนจะต้องเตรียมเงินค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ระเบียบการโครงการ…

YES Exchange Group