Skip to content
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น

โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้น รุ่น 12

โอ๊คแลนด์, NZ / ซิดนีย์, AUS / ลอนดอน, UK / โตรอนโต้, CA
3 สัปดาห์  (1 – 21 ตุลาคม 66) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้…(ไม่ต้องสอบ)

 
          โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระยะสั้นนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสศึกษาในประเทศต่างๆ ในระดับสากล โดยเยาวชนสมทบทุนเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการ เยาวชนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านในแต่ละประเทศ ซึ่งเยาวชนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนเยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆ ได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
 
          โดยเยาวชนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ ในช่วงเช้าระหว่างจันทร์ – ศุกร์ ตามระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ณ สถาบันการศึกษาที่ทางโครงการได้คัดสรรมาอย่างดี สำหรับช่วงบ่ายหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เยาวชนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติต่างๆ และ/หรือร่วมทัศนศึกษา ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 
          อนึ่งการที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการแม้จะเป็นเพียงระยะสั้น ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคฤดูร้อนให้เป็นประโยชน์ จะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา (Native speakers) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง-พูด การอ่าน-เขียน โดยได้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน และการพักผ่อน อีกทั้งยังฝึกให้เยาวชนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจในตนเอง อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล พร้อมกันนี้เยาวชนจะมีคุณครูไทย ผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา และมีประสบการณ์ร่วมเดินทาง (15 คน/กลุ่ม) เพื่อคอยดูแลให้คำปรึกษาแนะนำตลอดระยะเวลาของโครงการ พร้อมนำบุตรหลานของท่านเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
 

หมายเหตุ :

  • โอ๊คแลนด์, NZ / ซิดนีย์, AUS / ลอนดอน, UK / โตรอนโต้, CA ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 – 21 ตุลาคม 2566 (ปิดรับสมัคร 5 สิงหาคม 2566)  ระเบียบการฯ
  • ค่าโครงการรวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าเรียน ค่า Home-stay ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ นักเรียน 15 คน/กลุ่ม
  • ***หากมีนักเรียนจำนวนขั้นตํ่า ตํ่ากว่า 15 คน YES ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม และคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน***

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ภาพกิจกรรม…

#แลกเปลี่ยน นิวซีแลนด์ ระยะสั้น, #ทุน แลกเปลี่ยน ระยะสั้น 2023, #ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ เมษายน 2023, #โครงการแลกเปลี่ยน ระยะ สั้น, #คอร์ส ซัมเมอร์ ตาง ประเทศ, #ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น YES 2023, #Sunner นิวซีแลนด์ 1 เดือน, #ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ระยะสั้น