Skip to content

ประมวลภาพนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 36…

นักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 36 ปี 2022-2023

วันที่ 3 ตุลาคม 65 (GM)

 

วันที่ 28 กันยายน 65 (PIE FR)

 

วันที่ 27 กันยายน 65 (JAPAN)

 

วันที่ 20 กันยายน 65 (SA)

 

วันที่ 16 กันยายน 65 (TCC USA)

 

วันที่ 7 กันยายน 65 (JAPAN)

 

วันที่ 30 สิงหาคม 65 (USA)

 

วันที่ 22 สิงหาคม 65 (USA)

 

วันที่ 21 สิงหาคม 65 (FRANCE)

 

วันที่ 17-18-20 สิงหาคม 65 (USA)

 

วันที่ 16 สิงหาคม 65 (USA)

 

วันที่ 15 สิงหาคม 65 (USA)

 

วันที่ 14 สิงหาคม 65 (USA)

 

วันที่ 12 สิงหาคม 65 (SA)

 

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 (USA)

 

วันที่ 7 สิงหาคม 65 (USA)

 

วันที่ 6 สิงหาคม 65 (USA)

 

วันที่ 1,2 แล 4 สิงหาคม 65

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 65

 

USA. วันที่ 21 กรกฎาคม 65

USA. วันที่ 15,20 กรกฎาคม 65

USA 1 เทอม / วันที่ 3 มกราคม  65