Skip to content

ประมวลภาพนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 36…

นักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 36 ปี 2022-2023

วันที่ 1,2 แล 4 สิงหาคม 65

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 65

 

USA. วันที่ 21 กรกฎาคม 65

USA. วันที่ 15,20 กรกฎาคม 65

USA 1 เทอม / วันที่ 3 มกราคม  65