กำหนดการ YES Camp นักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่น 27/34

Youth Exchange Scholarship (YES) ได้กำหนดให้มีกิจกรรม YES Camp เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 27/34 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ระเบียบ วินัย ความอดทน การช่วยเหลือตนเองและฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น นักเรียนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเพื่อให้พร้อมกับการเป็นตัวแทนของประเทศเพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมไทย การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจำลองเหตุการณ์ อนึ่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ทักษะทางภาษาเพื่อนำมาปฏิบัติจริง ในสถานการณ์ต่างๆ อันจะส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ นอกจากนั้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเข้าสังคมในประเทศต่างๆ การแลกเปลี่ยนทัศนคติ การปรับตัว การแสดงออก และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนแลกเปลี่ยน YES  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2563 (เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน) ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมบังคับที่สำคัญของนักเรียนแลกเปลี่ยน ในการนี้ YES ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และรีเทิร์นนี (ศิษย์เก่า YES) เป็นวิทยากรพิเศษ


YES ขอความร่วมมือจากนักเรียนแต่งกายให้เหมาะสม โดยห้ามสวมเสื้อผ้า ดังนี้ 

  • เสื้อสายเดี่ยว
  • เสื้อเกาะอก
  • เสื้อเอวลอย
  • กางเกงขาสั้นเหนือเข่ามากๆ
  • เสื้อผ้าโปร่งใสเบาบาง
  • กางเกงยีนส์ขาดๆ

นักเรียนจะต้องจัดเตรียมสัมภาระส่วนตัวเช่น อุปกรณ์อาบน้ำ (ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสระผม ฯลฯ) ยารักษาโรค (กรณีมีโรคประจำตัว) เตรียมเสื้อกันหนาวและเสื้อผ้าการแต่งกายแบบไทยๆ เช่น ผ้าไทย หรือชุดของท้องถิ่น สำหรับกิจกรรมแฟชั่นชุดผ้าไทยและกิจกรรม Talent Show ในวันที่ 2 (ตามกำหนดการ) ทั้งนี้ YES ขอความร่วมมือจากนักเรียนห้ามนำเครื่องประดับ สิ่งของมีค่าอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นติดตัวมาด้วย หากเกิดการสูญหาย YES จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารต้นฉบับ (ไฟล์ PDF)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]