สอบชิงทุนฟรี “ยุวทูต YES”

YES Scholarship 2020

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 28

ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และแอฟริกาใต้
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ปี 2021/2022

องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า 19 ประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่าง ๆ เช่น อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำคัญ

20200915_scholarship
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]