Skip to content

โครงการอาสาสมัครเพื่อฝึกวิชาชีพ ณ สหรัฐอเมริกา

Volunteer Training Program USA

          YES เป็นตัวแทนประจำประเทศไทยร่วมกับองค์กรในต่างประเทศ เปิดรับนักศึกษาที่สนใจเรียนรู้ภาษาและหาประสบการณ์ระยะสั้น 1-3 เดือน ณ สหรัฐอเมริกา โดยศึกษาวิชาชีพที่บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับการคัดสรรอย่างดี ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย (J-1) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ของ US Department of State ที่ http://exchanges.state.gov/

รายละเอียดโครงการ

          โครงการนี้เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร ตำแหน่งงานอาสาสมัครในชุมชนในองค์กรต่างๆ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน เช่น พิพิธภัณฑ์เด็ก (Children’s museum) เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ฝึกฝน และพัฒนาความสามารถในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

          นอกจากนั้นยังได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ที่น่าสนใจ และได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว นับเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

Volunteer Training

Image_1588047267888

คุณสมบัติ

  • อายุ 18-30 ปี
  • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบปริญญาตรี
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  • มีความสนใจเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ
  • เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนดของโครงการฯ
  • มีผลสอบ หรือ TOEFLหรือ TOEIC หรือ IELTS *จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ