นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 34 High School Exchange Program สามารถสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้ในวันที่ 21 ธันวาคม เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ อาคารยุวทูต YES

ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ YES

นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา รุ่น 34 ปี 2020/2021 (สมทบ)

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

  1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
  2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
  3. มีอายุ 15 ปีในวันที่ยื่นวีซ่า/เดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันเดินทางของแต่ละประเทศ (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
  4. มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง – ดี
  5. กรณีเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถร่วมเป็น “นักเรียนแลกเปลี่ยน” ได้เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ เท่านั้น
  6. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  7. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
20191125_facebook
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]