นักเรียนแลกเปลี่ยน

นักเรียนแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ภาษาเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป เพราะทุกวันนี้หากพูดได้หลายภาษา ไม่ว่าจะทำงาน หรือศึกษาต่อภาษาจะเป็นตัวคัดเลือกในลำดับต้นๆ เสมอ และในการเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก็คือ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั่นเอง จึงทำให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับกับผู้ที่สนใจในหลากหลายช่วงอายุ YES ได้ทำหน้าที่เปิดทางเลือกให้ผู้สนใจด้วยผลงานที่ยาวนามมากกว่า 30 ปี มีโครงการทั้งระยะสั้น 4 สัปดาห์ 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา หรือ ตลอดช่วงชั้น รวมถึงคอร์สภาษาที่สามารถกำหนดระยะเวลาจากตัวผู้เรียนเอง

นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาโดยตรง การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่การฝึกภาษาหรือเพิ่มประสบการณ์ ให้กับตนเองเท่านั้น แต่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


YES Thailand

        YES มีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในหลากหลายช่วงเวลาให้เลือกมากมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงวันหยุด และเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ดังนี้

คุณสมบัติของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

        ใจรักที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ รู้จักเพื่อนใหม่หลากหลายเชื้อชาติ
        ต้องการพัฒนาภาษาอย่างแท้จริง
        พร้อมปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ
        มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 -4 สัปดาห์

Study Tour / Summer Course เรียนและท่องเที่ยวช่วงปิดภาคเรียนปกติ และฤดูร้อน

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 8 สัปดาห์

High School Exchange  ประเทศออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีอายุระว่าง 15 ปี – 18ปี 9 เดือน

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 12 สัปดาห์

นักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น 12 สัปดาห์ (3 เดือน) มีดังนี้ France, Italy, Finland, Denmark, Norway

ทุนแลกเปลี่ยน 1 ภาคเรียน

นักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ภาคเรียน ประเทศที่เปิดโอกาศให้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้ Australia, New Zealand, USA, South Africa, France, Italy, Finland, Japan, Denmark, Norway

ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา

นักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา (ทุนแลกเปลี่ยน, นักเรียนแลกเปลี่ยน) รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบชิงทุนของแต่ละปี

โครงการ

ระยะเวลา

ประเทศ

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Study Tour

2 – 4 สัปดาห์

Canada, England, USA

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student

8 สัปดาห์

Australia, New Zealand

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student

12 สัปดาห์
(3 เดือน)

Denmark, Finland, France, Italy, Norway, Sweden

ทุนแลกเปลี่ยน 1 ภาคเรียน Exchange Student

5 เดือน

Australia, Denmark, Finland, France, Italy, Japan, New Zealand, Norway, South Africa, USA

ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student

8 – 10 เดือน

Australia, Austria, Brazil, Canada, China, Denmark, England, Finland, France, German, Ireland, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, Norway, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, USA

ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student

8 – 10 เดือน
เดินทางได้ทั้งปี

South Africa เมือง Cape Town

แลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Full Fee Paying

8 – 10 เดือน หรือจนจบช่วงชั้น

Canada, England, Ireland, New Zealand, USA