Skip to content

ประมวลภาพนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 37…

นักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 37 ปี 2023-2024

วันที่ 11 กันยายน 66 (USA)

 

วันที่ 8 กันยายน 66 (SPAN)

 

วันที่ 6 กันยายน 66 (JAPAN)

 

วันที่ 6 กันยายน 66 (FRANCE)

 

วันที่ 3 กันยายน 66 (USA)

 

วันที่ 2 กันยายน 66 (UK)

 

วันที่ 29 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 28 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 26 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 24 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 23 สิงหาคม 66 (FRANCE)

 

วันที่ 22 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 21 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 20 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 18 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 16 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 14 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 12 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 11 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 10 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 08 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 07 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 06 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 05 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 03 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 01 สิงหาคม 66 (USA)

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 66 (USA)

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 66 (USA)

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 66 (NZ)

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 66 (SA)

 

วันที่ 23 เมษายน 66 (NZ)

 

วันที่ 20 เมษายน 66 (NZ)

 

วันที่ 30 มกราคม 66 (NZ)

 

วันที่ 17 มกราคม 66 (USA-1 เทอม)