Skip to content

ประมวลภาพนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 37…

นักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 37 ปี 2023-2024

วันที่ 23 เมษายน 66 (NZ)

 

วันที่ 20 เมษายน 66 (NZ)

 

วันที่ 30 มกราคม 66 (NZ)

 

วันที่ 17 มกราคม 66 (USA-1 เทอม)