Skip to content
20230921_1280x425-01

สมัคร / Apply

สมัครสอบชิงทุน YES

ทุน "ยุวทูต-YES"

ระเบียบการทุน “ยุวทูต YES”

ทุน "ยุวทูต YES-USA"

ระเบียบการทุน “YES-USA”

นักเรียนแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ภาษาเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป เพราะทุกวันนี้หากพูดได้หลายภาษา ไม่ว่าจะทำงาน หรือศึกษาต่อภาษาจะเป็นตัวคัดเลือกในลำดับต้นๆ เสมอ และในการเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก็คือ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั่นเอง จึงทำให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับกับผู้ที่สนใจในหลากหลายช่วงอายุ YES ได้ทำหน้าที่เปิดทางเลือกให้ผู้สนใจด้วยผลงานที่ยาวนามมากกว่า 30 ปี มีโครงการทั้งระยะสั้น 4 สัปดาห์ 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา หรือ ตลอดช่วงชั้น รวมถึงคอร์สภาษาที่สามารถกำหนดระยะเวลาจากตัวผู้เรียนเอง

นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาโดยตรง การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่การฝึกภาษาหรือเพิ่มประสบการณ์ ให้กับตนเองเท่านั้น แต่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

พัทธ์วีรา YES-36 Michigan, US

ประเภททุน  “YES”

ประเภททุน รายละเอียด หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทุนเต็มจำนวน
ทุน “ยุวทูต YES”
(2 ทุน)
ทุน “ยุวทูต YES” (2 ทุน) สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนเต็มจำนวน ประเทศอิตาลี มูลค่า 368,000 บาท และฟินแลนด์ มูลต่า 398,000 บาท โดย YES เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบ

ทุน “ยุวทูต YES” (2 ทุน) ประเทศฟินแลนด์ และอิตาลี

  • โดยการสอบ TYES พร้อมกันทั่วไทย วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โดยคัดเลือกผู้ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุด 30 คนแรกเพื่อเข้าสัมภาษณ์ชิงทุนฯ
  • สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกทุน “ยุวทูต YES” 2 ทุน และทุน
    “ดีเด่น YES” 3 ทุน
ทุน “ยุวทูต YES-USA”
(1 ทุน)
ทุน “ยุวทูต YES-USA” (1 ทุน) ทุนเต็มจำนวน มูลค่า 518,800 บาท สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์ และลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนเต็มจำนวนโดย YES เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ทุน “ยุวทูต YES – USA” (1 ทุน)

  • คัดเลือกระบบออนไลน์ บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566
  • มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ของ YES 40 คะแนนขึ้นไป และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
  • มีผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง ในแต่ละเทอมไม่ตํ่ากว่า 2.50 ขึ้นไป และไม่มีวิชาใดตํ่ากว่า 2.50
ทุน “ดีเด่น YES”
(3 ทุน)
ทุน “ดีเด่น YES” (3 ทุน) นักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ คะแนนสัมภาษณ์ยอดเยี่ยม และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณา และมีมูลค่าทุนละ 50,000 บาท โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 อิตาลี ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้ (เคปทาวน์) เท่านั้น
ทุน “เรียนดี”
(20 ทุน)
ทุน “เรียนดี” (20 ทุน) รับทุนส่วนลด 35,000 บาท สำหรับนักเรียนที่มีผลสอบ TYES ผ่านเกณฑ์ และมีผลการเรียน 3 ปีย้อนหลังในแต่ละเทอมไม่ตํ่ากว่า 3.25 ขึ้นไป ไม่มีวิชาใดตํ่ากว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการประเทศอเมริกา กลุ่ม 1 เท่านั้น
ทุน “บุตรข้าราชการ”
(10 ทุน)
ทุน “บุตรข้าราชการ” (10 ทุน) รับทุนส่วนลด 25,000 บาท สำหรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุนส่วนลดดังกล่าว โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 อิตาลี ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้ (เคปทาวน์) เท่านั้น
ทุนสมทบ
(40 ทุน)
ทุนสมทบ (40 ทุน) หรือ ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” หมายถึง นักเรียนที่มีระดับคะแนนสอบ TYES 2.00 ขึ้นไปและผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า 17 ประเทศ คืออังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เดนมาร์ก อิตาลี ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรีย สเปน สวิสเซอร์แลนด์ และอาร์เจนตินา

 

หมายเหตุ...

นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะมีประกันสุขภาพครอบคลุมอุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาลต่างๆ รวมทั้ง Covid-19 ในต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการๆ

YES Thailand

        YES มีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในหลากหลายช่วงเวลาให้เลือกมากมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงวันหยุด และเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ดังนี้

โครงการ ระยะเวลา ประเทศ
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ภาคเรียน Exchange Student 5 เดือน France, Italy, USA
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student 8 – 10 เดือน Argentina, Austria, China, France, German, Italy, Japan, Spain, Sweden, Switzerland, USA
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student 8 – 10 เดือน
เดินทางได้ทั้งปี
South Africa เมือง Cape Town
แลกเปลี่ยน นิวซีแลนด์ (เริ่มต้นที่ 3 เทอม) 6 – 8 เดือน หรือจนจบช่วงชั้น New Zealand