Skip to content
YES Thailand

สมัครสอบเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 29/37

ระเบียบการทุนแลกเปลี่ยน

เดินทาง สิงหา 2566

นักเรียนแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้ภาษาเป็นทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป เพราะทุกวันนี้หากพูดได้หลายภาษา ไม่ว่าจะทำงาน หรือศึกษาต่อภาษาจะเป็นตัวคัดเลือกในลำดับต้นๆ เสมอ และในการเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ก็คือ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั่นเอง จึงทำให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับกับผู้ที่สนใจในหลากหลายช่วงอายุ YES ได้ทำหน้าที่เปิดทางเลือกให้ผู้สนใจด้วยผลงานที่ยาวนามมากกว่า 30 ปี มีโครงการทั้งระยะสั้น 4 สัปดาห์ 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา หรือ ตลอดช่วงชั้น รวมถึงคอร์สภาษาที่สามารถกำหนดระยะเวลาจากตัวผู้เรียนเอง

นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาโดยตรง การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่การฝึกภาษาหรือเพิ่มประสบการณ์ ให้กับตนเองเท่านั้น แต่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

พัทธ์วีรา YES-36 Michigan, US

YES Thailand

        YES มีโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในหลากหลายช่วงเวลาให้เลือกมากมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงวันหยุด และเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ดังนี้

โครงการ ระยะเวลา ประเทศ
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ภาคเรียน Exchange Student 5 เดือน France, Italy, USA
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student 8 – 10 เดือน Argentina, Austria, Canada, China, France, German, Italy, Japan, Spain, Sweden, Switzerland, USA
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student 8 – 10 เดือน
เดินทางได้ทั้งปี
South Africa เมือง Cape Town
แลกเปลี่ยน นิวซีแลนด์ (เริ่มต้นที่ 3 เทอม) 6 – 8 เดือน หรือจนจบช่วงชั้น New Zealand