ระเบียบการรับสมัครสอบชิงทุนฯ รุ่น 30/38 ปี 2024/2025
🌍 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา แคนาดา เยอรมัน จีน หรือญี่ปุ่น เป็นต้น โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน

📌 ประเภททุน YES รุ่น 30/38
✴️ ทุน “ยุวทูต YES – USA” ทุนเต็มจำนวน มูลค่า 518,800 บาท จำนวน 1 ทุน
✴️ ทุน “ยอดเยี่ยม” รับทุนส่วนลด 50,000 บาท จำนวน 3 ทุน
✴️ ทุน “บุตรข้าราชการ” รับทุนส่วนลด 25,000 บาท จำนวน 15 ทุน
✴️ ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES (ทุนสมทบ) 150 ทุน


📌 คุณสมบัติผู้สมัคร
✴️ นักเรียนชั้น ม.3 – 5 ณ วันที่สมัคร ผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
✴️ อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 * ขึ้นอยู่กับประเทศ
✴️ มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ …

**ค่าใช้จ่ายโครงการ “ระเบียนการนักเรียนแลกเปลี่ยน” หน้า 5

🎈สอบออนไลน์ นักเรียนจะทราบวันสอบภายหลังชำระค่าสมัครสอบ ข้อสอบภาษาอังกฤษ 50 ข้อ 45 นาที และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษทางไลน์ ก่อน หรือ หลังการสอบออนไลน์

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]