Skip to content
YES Thailand

สมัคร / Apply

สอบออนไลน์ (ปรนัย 50 ข้อ)

ระเบียบการสอบชิงทุน

ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมรุ่น 30/38

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม มีชื่อเรียกในอีกหลายบริบทดังนี้ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน, ทุนเรียนต่อต่างประเทศ, ทุนมัธยมปลาย หรือ ทุน YES เป็น “ทุนแลกเปลี่ยน” สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง เพื่อเดินทางไปศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 17 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้น ๆ ทำให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนจะได้วีซ่าแลกเปลี่ยน (J-1) อยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

  1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ณ วันที่สมัคร (สถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง)
  2. อายุ 15 – 18.5 ปีในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 เฉพาะประเทศฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก อายุ 16 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567
  3. ระดับของภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ กรณีที่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาที่ 3 นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษาของประเทศนั้นๆ ได้เช่น ประเทศเยอรมัน (A2) ออสเตรีย,สวิสเซอร์แลนด์ (B2) ฝรั่งเศส อีตาลีฯลฯ
  4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

** คุณสมบัติอื่นๆ ตรวจสอบได้ตามเอกสารประกาศรับสมัคร **

High School Exchange Program รุ่น 30/38

ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES ปี 2024/2025 ประเทศสหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, อิตาลี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สเปน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์ อาร์เจนตินา และอังกฤษ

ค่าโครงการรวม...

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ ค่ากิจกรรมต่าง เช่น ปฐมนิเทศต่างๆ, YES Camp, กิจกรรม Workshop, กิจกรรมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ฯลฯ

ค่าโครงการไม่รวม...

ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน (ถ้ามี), ค่าตรวจเชื้อ Covid-19, ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือวันเดินทาง (ถ้ามี)

ประเภททุน  “YES”

1. ทุน “ยุวทูต YES – USA”
(เต็มจำนวน 1 ทุน)

สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนเต็มจำนวนโดย YES เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

2. ทุน “ยอดเยี่ยม YES”
ทุนละ 50,000 บาท
(3 ทุน)

สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนส่วนลดดังกล่าว โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 อิตาลี ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เท่านั้น

3. ทุน “บุตรข้าราชการ”
ทุนละ 25,000 บาท
(15 ทุน)

สำหรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุนส่วนลดดังกล่าว โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 อิตาลี ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้เท่านั้น

4. ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” หรือทุนสมทบ (150 ทุน) หมายถึงนักเรียนที่มีผลสอบผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนตาม
ประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า 17 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, อิตาลี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สเปน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์ และอาร์เจนตินา

 

หมายเหตุ...

นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะมีประกันสุขภาพครอบคลุมอุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาลต่างๆ รวมทั้ง Covid-19 ในต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการๆ

หมายเหตุ

  • กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 1.5 มากกว่า 3 รายวิชา นักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน แบบมีเงื่อนไข หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ได้เฉพาะ ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2 หรือ กลุ่มศึกษาต่อเท่านั้น
  • นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
ประมวลภาพนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 36 เดินทาง...
ประมวลภาพนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 36 เดินทาง…
ประมวลภาพนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 36 เดินทาง...
ประมวลภาพนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 36 เดินทาง…