Skip to content
YES Thailand

สมัครสอบทุนสมทบรุ่น 37

เดินทางสิงหา-กันยา 66

ระเบียนการสอบสมทบ รุ่น 37

เดินทางสิงหา-กันยา 66

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม มีชื่อเรียกในอีกหลายบริบทดังนี้ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน, ทุนเรียนต่อต่างประเทศ, ทุนมัธยมปลาย หรือ ทุน YES เป็น “ทุนแลกเปลี่ยน” สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง เพื่อเดินทางไปศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 17 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้น ๆ ทำให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนจะได้วีซ่าแลกเปลี่ยน (J-1) อยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

ประเทศที่เปิดรับ “ทุนแลกเปลี่ยน”

สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, อิตาลี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สเปน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์ อาร์เจนตินา และอังกฤษ

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

  1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ณ วันที่สมัคร
  2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
  3. อายุ 15 – 18.5 ปีในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เฉพาะประเทศฟินแลนด์ อายุ 16 ปีในวันที่ 20 มิถุนายน 2566
  4. ระดับของภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ กรณีที่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาที่ 3 นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษาของประเทศนั้นๆ ได้เช่น ประเทศเยอรมัน (A2) ออสเตรีย,สวิสเซอร์แลนด์ (B2) ฝรั่งเศส อีตาลีฯลฯ
  5. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (ห้ามนักเรียนติด 0, ร., มส. ไม่ว่ากรณีใดๆ)
  6. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

** คุณสมบัติอื่นๆ ตรวจสอบได้ตามเอกสารประกาศรับสมัคร **

High School Exchange Program รุ่น 37 รับสมัครแล้ววันนี้...

ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ปี 2023/2024 ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน และประเทศอื่นๆ กว่า 17 ประเทศทั่วโลก ระเบียบการรับสมัครสอบทุนฯ

ประเภททุน  “YES”

1. ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” ทุนสมทบ (150 ทุน) หมายถึงนักเรียนที่มีผลสอบผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า 17 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, อิตาลี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สเปน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์ อาร์เจนตินา และอังกฤษ
* สำหรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ รับทุนส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท (15 ทุน) เฉพาะที่เลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 และแอฟริกาใต้ เท่านั้น

ค่าโครงการรวม...

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ ค่ากิจกรรมต่าง เช่น ปฐมนิเทศต่างๆ, YES Camp, กิจกรรม Workshop, กิจกรรมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ฯลฯ

ค่าโครงการไม่รวม...

ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน (ถ้ามี), ค่าตรวจเชื้อ Covid-19, ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือวันเดินทาง (ถ้ามี)

หมายเหตุ...

นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะมีประกันสุขภาพครอบคลุมอุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาลต่างๆ รวมทั้ง Covid-19 ในต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการๆ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

หมายเหตุ

  • กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 1.5 มากกว่า 3 รายวิชา นักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน แบบมีเงื่อนไข หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ได้เฉพาะ ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2 หรือ กลุ่มศึกษาต่อเท่านั้น
  • นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
Student Exchange

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

“มั่นคง มั่นใจ เลือกไป ทุน YES”