Close
Skip to content
High School Exchange

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ภาคสมทบรุ่น 36

ตารางสอบทุนสมทบรุ่น 36

อเมริกา, ฝรั่งเศส, อีตาลี, สเปน ฯลฯ

ระเบียนการ นร.แลกเปลี่ยน

ภาคสมทบรุ่น 36

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม มีชื่อเรียกในอีกหลายบริบทดังนี้ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน, ทุนเรียนต่อต่างประเทศ, ทุนมัธยมปลาย หรือ ทุน YES เป็น “ทุนแลกเปลี่ยน” สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง เพื่อเดินทางไปศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 10 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้น ๆ ทำให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนจะได้วีซ่าแลกเปลี่ยน (J-1) อยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

ประเทศที่เปิดรับ “ทุนแลกเปลี่ยน”

(1) สหรัฐอเมริกา (2) เยอรมัน (3) ฝรั่งเศส (4) จีน (5) ญี่ปุ่น (6) อิตาลี (7) สวีเดน (8) สเปน (9) แคนาดา (10) อาเจนติน่า

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ณ วันที่สมัคร
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
 3. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ประเทศอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน แคนาดา อาเจนติน่า สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย มีอายุ 15 – 18.5 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565
  • ประเทศสวีเดน อายุ 16 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565
 4. ระดับของภาษา
  • ประเทศเยอรมัน ระดับภาษาเยอรมัน A2 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรีย จะต้องมีผลสอบภาษาเยอรมันในระดับ B2
  • ประเทศอื่นๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ กรณีที่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาที่ 3 นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษาของประเทศนั้นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส
 5. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (ห้ามนักเรียนติด 0 ไม่ว่ากรณีใดๆ)
 6. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

High School Exchange Program รุ่น 35 รับสมัครแล้ววันนี้...

ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ปี 2022/2023 ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน สเปน และประเทศอื่นๆ กว่า 10 ประเทศทั่วโลก ระเบียบการรับสมัครสอบทุนฯ

ประเภททุน  “YES”

1.ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” ทุนสมทบ (150 ทุน) หมายถึงนักเรียนที่มีผลสอบผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า 10 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น, อิตาลี, สวีเดน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์, สเปน, แคนาดา และอาเจนติน่า
* สำหรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ รับทุนส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท (30 ทุน) เฉพาะที่เลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 เท่านั้น

ค่าโครงการรวม...

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ ค่ากิจกรรมต่าง เช่น ปฐมนิเทศต่างๆ, YES Camp, กิจกรรม Workshop, กิจกรรมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ฯลฯ

ค่าโครงการไม่รวม...

ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน (ถ้ามี), ค่าตรวจเชื้อ Covid-19, ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือวันเดินทาง (ถ้ามี)

หมายเหตุ...

นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกคนจะมีประกันสุขภาพครอบคลุมอุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาลต่างๆ รวมทั้ง Covid-19 ในต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ปกครองและนักเรียนควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการๆ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

โครงการระยะเวลาค่าใช้จ่ายโดยประมาณประเทศ
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ภาคเรียน Exchange Student5 เดือนเริ่มต้น 278,000.-France, Italy, USA
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student8 – 10 เดือนเริ่มต้น 280,000.-Argentina, Austria, Canada, China, France, German, Italy, Japan, Spain, Sweden, Switzerland, USA

หมายเหตุ

 • กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 1.5 มากกว่า 3 รายวิชา นักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน แบบมีเงื่อนไข หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ได้เฉพาะ ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2 หรือ กลุ่มศึกษาต่อเท่านั้น
 • นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
High School Exchange

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

“มั่นคง มั่นใจ เลือกไป ทุน YES”

High School Exchange