ลงทะเบียนร่วมงาน Open House ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ ที่นี่...
ลงทะเบียนร่วมงาน Open House ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ ที่นี่…

ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ YES

นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา รุ่น 29/37 ปี 2023/2024

กำหนดการ

เวลากิจกรรม
09:30 – 09:40เปิดงานชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ YES
09:40 – 10:10เยาวชนได้อะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
10:10 – 10:40แนะแนวหลักเกณฑ์การเทียบชั้นของนักเรียนแลกเปลี่ยน
10:40 – 11:10พบปะ YES Returnees จากหลากหลายประเทศ เช่น อเมริกา ฝรั่งเศส แอฟริกาใต้ ฯลฯ
11:10 – 11:25Q&A / ปิดกิจกรรม

ระเบียบการนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 29/37

ทุนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

  1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
  2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
  3. มีอายุ 15 ปีในวันที่ยื่นวีซ่า/เดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันเดินทางของแต่ละประเทศ (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
  4. มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง – ดี
  5. กรณีเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถร่วมเป็น “นักเรียนแลกเปลี่ยน” ได้เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ เท่านั้น
  6. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  7. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
ลงทะเบียนร่วมงาน Open House ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ ที่นี่...
ลงทะเบียนร่วมงาน Open House ในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ ที่นี่…
ตรวจผลสอบ TYES รายบุคคล...
ตรวจผลสอบ TYES รายบุคคล…
20220723_frame
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]