Skip to content

YES PROGRAM

โครงการต่างๆ ของ YES

Full Fee Paying Program

โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ / เรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของเยาวชน ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ Grade 9–12 ที่ อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ , ไอร์แลนด์ และ นิวซีแลนด์

High School Exchange

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง เพื่อไปศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 22 ประเทศทั่วโลก

High School Exchange VIP

ทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 1 ปีการศึกษา ประเทศอเมริกา (รัฐแคลิฟอร์เนีย) ในระหว่างที่อยู่ในโครงการนักเรียนจะพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี และเข้าเรียนในระดับ High School (Grade 10-12)

Exchange Group

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (กลุ่ม) ระยะสั้น พำนักอยู่กับครอบครัว-ของประเทศเจ้าบ้าน เรียนในโรงเรียนท้องถิ่นตามระดับทักษะภาษาของตนเอง มีคุณครูชาวไทยดูแล ให้คำปรึกษา อยู่ร่วมกับเยาวชนตลอดระยะเวลาในโครงการ

Study Tour /Summer Course

ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น เพื่อเรียนภาษาและทัศนศึกษา ระยะเวลาตั้งแต่ 2- 8 สัปดาห์ พำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านในแต่ละประเทศ ซึ่งเยาวชนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่

Language Course

เรียนภาษาในประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศและวัย เพื่อฝึกทักษะด้านภาษา ณ ประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

Internship / Trainee

เป็นโครงการที่เน้นทางด้านการฝึกวิชาชีพในระดับ Entry-Level Position โดยเปิดรับนักศึกษาหรือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่สนใจจะเดินทางไปหาประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษา และเรียนรู้วิชาชีพ

Volunteer Training

ประสบการณ์ระยะสั้น 1-3 เดือน ในสหรัฐอเมริกา เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในชุมชนในองค์กร (ที่ไม่แสวงหาผลกำไร) เรียนรู้ภาษาจากการกระทำจริงสำหรับผู้มีใจรักในงานบริการ

Homestay Tutor Program

เปิดโอกาสให้ครอบครัวชาวไทยได้เปิดประตูบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศสหรัฐอเมริกา อายุระหว่าง 18 – 70 ปี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการหรือติวเตอร์ เป็น Native Speaker