Skip to content

โครงการศึกษาต่อต่างประเทศระดับมัธยมปลาย 4-6

FULL FEE Paying Program

YES Full fee-paying

FULL FEE-PAYING PROGRAM (G 10-12) 

โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ/เรียนต่อต่างประเทศ Full Fee Paying Program เป็นโครงการคุณภาพที่ YES ภูมิใจนำเสนอ ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของเยาวชน ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ Grade 10–12 โดยแต่ละโรงเรียนได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วอย่างดี ค่าธรรมเนียมการศึกษาเริ่มต้นที่ 550,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา สามารถเลือกพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ หรือหอพัก เยาวชนจะอยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานประจำท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเยาวชนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัด

ประเทศที่เปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
 • อายุ 15 -18.5 ปีในวันเดินทาง (เฉพาะอังกฤษ และไอร์แลนด์ อายุ 16 ปีในวันเดินทาง)
 • มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี
 • ประเทศอังกฤษ และไอร์แลนด์ ต้องมีผลสอบ IELT 5.0 ขึ้นไปประกอบเอกสารสมัคร
 • มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • สมัครสอบกับ YES หรือศูนย์ประสานงาน YES
 • สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน / ทราบผลสอบทันที
 • เลือกโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ / จัดทำเอกสารประกอบ Application
 • รอการตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารวีซ่าและทำวีซ่า
 • เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนที่เลือก

อีเมล์ขอระเบียบการและรายชื่อโรงเรียนได้ที่ info@yesthailand.org

ตารางประมาณค่าใช้จ่ายใน 1 ปีการศึกษา

ที่
ประเภท
ประเทศ
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น
1.
เลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
นิวซีแลนด์ (3 เทอม)
487,000.-
   
อเมริกา
550,000.-
2.
เลือกโซน / เมือง
ออสเตรเลีย
590,000.-
   
แคนาดา
848,000.-
3.
ไม่สามารถเลือกโรงเรียนและโซนได้
อังกฤษ
698,000.-
   
ไอร์แลนด์
598,000.-

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ประเทศปลายทาง
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเดินทาง Home-stay ไปโรงเรียน
 • ค่าแบบฟอร์มชุดนักเรียน และค่ากิจกรรมต่าง ๆ
 • ค่าอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ