Full Fee Paying Program

โครงการศึกษาต่อต่างประเทศระดับมัธยม 3-6

FULL FEE-PAYING PROGRAM (G 9-12) 

โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ/เรียนต่อต่างประเทศ Full Fee Paying Program เป็นโครงการคุณภาพที่ YES ภูมิใจนำเสนอ ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของเยาวชน ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ Grade 9–12 โดยแต่ละโรงเรียนได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วอย่างดี ค่าธรรมเนียมการศึกษาเริ่มต้นที่ 550,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา สามารถเลือกพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ หรือหอพัก เยาวชนจะอยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานประจำท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเยาวชนจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโครงการอย่างเคร่งครัด

ประเทศที่เปิดรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

อเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ไอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์

คุณสมบัติผู้สมคร

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
  • อายุ 14 -18.5 ปีในวันเดินทาง
  • มีทักษะความรู้ความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง – ดี
  • มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
ffp-002

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • สมัครสอบกับ YES หรือศูนย์ประสานงาน YES
  • สอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน / ทราบผลสอบทันที
  • เลือกโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ / จัดทำเอกสารประกอบ Application
  • รอการตอบรับจากโรงเรียน / เตรียมเอกสารวีซ่าและทำวีซ่า
  • เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนที่เลือก

อีเมล์ขอระเบียบการและรายชื่อโรงเรียนได้ที่ info@yesthailand.org