Study Tour /Summer Course

โครงการเยาวชน YES เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและทัศนศึกษา

          โครงการเยาวชน YES เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและทัศนศึกษานี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสศึกษาในประเทศต่างๆ ในระดับสากล โดยเยาวชนสมทบทุนเพียงบางส่วน ในระหว่างที่เยาวชนเข้าร่วมโครงการ เยาวชนจะพำนักอยู่กับครอบครัวเจ้าบ้านในแต่ละประเทศ ซึ่งเยาวชนจะมีโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนเยาวชนเองก็มีโอกาสในการเผยแผ่วัฒนธรรมไทย ซึ่งเยาวชนจะทำหน้าที่เสมือนยุวทูตจากประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ ทำให้ประเทศต่างๆได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
 
          โดยเยาวชนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้าระหว่างจันทร์ – ศุกร์ การเรียนจะเป็นกลุ่มปิด (Close Group) เฉพาะนักเรียนที่อายุ 16 ปีขึ้นไป สามารถเลือกชั้นเรียนกับนักเรียนนานาชาติ (Mixed Group) ตามระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ณ สถาบันการศึกษาที่ทางโครงการได้คัดสรรมาอย่างดี สำหรับช่วงบ่ายหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ เยาวชนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติต่างๆ และ/หรือร่วมทัศนศึกษา ท่องเที่ยวตามแต่โปรแกรมของแต่ละประเทศ พร้อมกันนี้เยาวชนจะมีคุณครูไทย ผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาคอยดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ

หมายเหตุ :

  • ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จะเดินทางเดือนตุลาคม (ปิดเทอม 1)
  • ระยะเวลา 4 สัปดาห์ จะเดินทางเมษายน (ปิดซัมเมอร์)
  • ค่าโครงการรวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าเรียน ค่า Home-stay ค่าประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

20200503_UK
20200503_CA
20200503_US

Program Itinerary for 2 -4 Week (ราคาโดยประมาณ)

Program Itinerary London, ENGLAND (2 Week)
Program Itinerary London, ENGLAND (2 Week)
Program Itinerary Vancouver, CANADA (2 Week)
Program Itinerary Vancouver, CANADA (2 Week)
Program Itinerary New York, USA (2 Week)
Program Itinerary New York, USA (2 Week)
Study_2019-2020