Skip to content

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยน YES-36

กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศ และต่างประเทศ

กิจกรรม Soccer 

น้องตะวัน Coral Springs High School, FL, USA

กิจกรรม Halloween 2022

นักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมงานฮาโลวิน ปี 2022

กิจกรรม ค่าย/นศท. 

น้องตะวัน Coral Springs High School, FL, USA

แข่งวอลเล่ย์บอล ภายในโรงเรียน

น้องข้าวปั้น ร่วมแข่งกีฬาภายใน Orting High School, WA, USA

กิจกรรมปฐมนิเทศ / YES Camp รุ่น 36

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง / กิจกรรม YS Camp ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กิจกรรม YES Camp รุ่น 36 (ชมเมือง)

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง / กิจกรรม YS Camp ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กิจกรรม YES Camp รุ่น 36 (Day-2)

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง / กิจกรรม YS Camp ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กิจกรรม YES Camp รุ่น 36 (Talent)

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง / กิจกรรม YS Camp ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กิจกรรม YES Camp รุ่น 36 (Chef)

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง / กิจกรรม YS Camp ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กิจกรรม YES Camp รุ่น 36 (บายศรี)

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง / กิจกรรม YS Camp ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ

กิจกรรม YES Camp รุ่น 36 (Reternee)

กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนเดินทาง / กิจกรรม YS Camp ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ