โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES

High School Exchange Program

 

สมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ

ภาคสมทบรุ่น 28/35

ตารางสอบทุนสมทบรุ่น 35

อเมริกา, ฝรั่งเศส, อีตาลี, สเปน ฯลฯ

ระเบียนการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ภาคสมทบรุ่น 28/35

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม มีชื่อเรียกในอีกหลายบริบทดังนี้ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน, ทุนเรียนต่อต่างประเทศ, ทุนมัธยมปลาย หรือ ทุน YES เป็น “ทุนแลกเปลี่ยน” สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง เพื่อเดินทางไปศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 19 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้น ๆ ทำให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนจะได้วีซ่าแลกเปลี่ยน (J-1) อยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

ประเทศที่เปิดรับ “ทุนแลกเปลี่ยน”

(1) สหรัฐอเมริกา (2) นิวซีแลนด์ (3) แอฟริกาใต้ (4) เยอรมัน (5) ฝรั่งเศส (6) จีน (7) ญี่ปุ่น (8) เดนมาร์ก (9) อิตาลี (10) ฟินแลนด์ (11) นอร์เวย์ (12) สวีเดน (13) ออสเตรีย (14) สเปน (15) ไอร์แลนด์ (16) ออสเตรเลีย (17) สวิสเซอร์แลนด์ (18) อังกฤษ (19) แคนาดา

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

 1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ณ วันที่สมัคร
 2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
 3. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ประเทศอเมริกา แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา มีอายุ 15 – 18.5 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564
  • ประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก อายุ 16 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564
  • ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย อายุ 15 ปีในวันเดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือนในวันจบโครงการ
 4. ระดับของภาษา
  • ประเทศอังกฤษ และ ไอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องมีผลสอบ IELTS 5.5 ขึ้นไป
  • ประเทศเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์ จะต้องมีผลสอบภาษาเยอรมันในระดับ B1/B2
  • ประเทศอื่นๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ กรณีที่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาที่ 3 นักเรียนจะต้องสื่อสารภาษาของประเทศนั้นๆ เช่น ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส
 5. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป (ห้ามนักเรียนติด 0 ไม่ว่ากรณีใดๆ)
 6. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

High School Exchange Program รุ่น 35 รับสมัครแล้ววันนี้...

ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ปี 2021/2022 ประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สเปน และประเทศอื่นๆ กว่า 19 ประเทศทั่วโลก ระเบียบการรับสมัครสอบทุนฯ

ประเภททุน  “YES”

1. ทุนเต็มจำนวน “ทุนยุวทูต YES” (3 ทุน) นักเรียนที่ผ่านการสอบและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ได้รับทุนเต็มจำนวน ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และแอฟริกาใต้ โดย YES เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 315,000 – 498,800 บาท โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก
2. ทุน “ยอดเยี่ยม YES” รับทุนส่วนลด 60,000 บาท (7 ทุน) นักเรียนจะต้องมีผลสอบและผลสัมภาษณ์ยอดเยี่ยมตามที่คณะกรรมการพิจารณา เพื่อเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1, อิตาลี, แอฟริกาใต้ และฝรั่งเศส เท่านั้น
3. ทุน “ศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES” ทุนสมทบ (150 ทุน) หมายถึงนักเรียนที่มีผลสอบผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ปกครองต้องชำระเงินสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการกว่า 19 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, แอฟริกาใต้, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, จีน, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, อิตาลี, ฟินแลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, ออสเตรีย, สวิสเซอร์แลนด์, ไอร์แลนด์, สเปน, ออสเตรเลีย, อังกฤษ และแคนาดา
* สำหรับนักเรียนที่เป็นบุตร-ธิดา ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ รับทุนส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท (30 ทุน) เฉพาะที่เลือกเข้าร่วมโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่ม 1 และแอฟริกาใต้ เท่านั้น

ค่าโครงการรวม...

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ ค่ากิจกรรมต่าง เช่น ปฐมนิเทศต่างๆ, YES Camp, กิจกรรม Workshop, กิจกรรมฝึกสนทนาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ฯลฯ

ค่าโครงการไม่รวม...

ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า, ค่าตรวจสุขภาพและวัคซีน (ถ้ามี), ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

โครงการ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ประเทศ
ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student 8 สัปดาห์
(2 เดือน)
เริ่มต้น 218,800.- Australia, New Zealand
ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student 12 สัปดาห์
(3 เดือน)
เริ่มต้น 238,800.- Denmark, Finland, France, Italy, Norway, Sweden
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ภาคเรียน Exchange Student 5 เดือน เริ่มต้น 278,000.- Australia, Denmark, Finland, France, Italy, Japan, New Zealand, Norway, South Africa, USA
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student 8 – 10 เดือน เริ่มต้น 280,000.- Australia, Austria, Canada, China, Denmark, England, Finland, France, German, Ireland, Italy, Japan, New Zealand, Norway, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, USA

หมายเหตุ

 • กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 1.5 มากกว่า 3 รายวิชา นักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน แบบมีเงื่อนไข หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ได้เฉพาะ ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2, 3 แอฟริกาใต้ หรือ นิวซีแลนด์ เท่านั้น
 • นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
Student Exchange