High School Exchange

bg-2019-2_03

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES

High School Exchange Program

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม มีชื่อเรียกในอีกหลายบริบทดังนี้ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน, ทุนเรียนต่อต่างประเทศ, ทุนมัธยมปลาย หรือ ทุน YES เป็น “ทุนแลกเปลี่ยน” สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง เพื่อเดินทางไปศึกษาในระดับ High School และพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ใน 22 ประเทศทั่วโลก นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พัฒนาสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิด โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศนั้น ๆ ทำให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนจะได้วีซ่าแลกเปลี่ยน (J-1) อยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

ประเทศที่เปิดรับ “ทุนแลกเปลี่ยน”

(1) สหรัฐอเมริกา (2) นิวซีแลนด์ Full Fee (3) แอฟริกาใต้ (4) เยอรมัน (5) ฝรั่งเศส (6) จีน (7) ญี่ปุ่น (8) เดนมาร์ก (9) อิตาลี (10) ฟินแลนด์ (11) นอร์เวย์ (12) สวีเดน (13) เชค (14) เอสโตเนีย (15) เม็กซิโก (16) โปรตุเกส (17) บราซิล (18) ออสเตรีย (19) สวิสเซอร์แลนด์ (20) ไอร์แลนด์ (21) สเปน (22) ออสเตรเลีย

คุณสมบัติของนักเรียนแลกเปลี่ยน

  1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 2.20 ขึ้นไป
  2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ
  3. มีอายุ 15 ปีในวันที่ยื่นวีซ่า/เดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันเดินทางของแต่ละประเทศ (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
  4. มีทักษะความรู้ ความสามารถด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง – ดี
  5. กรณีเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถร่วมเป็น “นักเรียนแลกเปลี่ยน” ได้เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ เท่านั้น
  6. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  7. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ
img_01

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

โครงการ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ประเทศ
ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student 8 สัปดาห์
(2 เดือน)
เริ่มต้น 218,800.- Australia, New Zealand
ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Exchange Student 12 สัปดาห์
(3 เดือน)
เริ่มต้น 238,800.- Denmark, Finland, France, Italy, Norway, Sweden
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ภาคเรียน Exchange Student 5 เดือน เริ่มต้น 278,000.- Australia, Denmark, Finland, France, Italy, Japan, New Zealand, Norway, South Africa, USA
ทุนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา Exchange Student 8 – 10 เดือน เริ่มต้น 315,000.- Australia, Austria, Brazil, Canada, China, Denmark, England, Finland, France, German, Ireland, Italy, Japan, Mexico, New Zealand, Norway, Portugal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, USA

หมายเหตุ:

  • กรณีที่มีผลการเรียน 1 หรือ 1.5 มากกว่า 3 รายวิชา นักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยน แบบมีเงื่อนไข หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ได้เฉพาะ ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2, 3 แอฟริกาใต้ หรือ นิวซีแลนด์ เท่านั้น
  • นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และผ่านการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
75550351_20191112